Press release from Companies

Publicerat: 2016-03-29 08:00:19

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen AB (publ) 27 april 2016

Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809 kallas härmed till årsstämma i MedicPen den 27 april 2016 kl. 09:30 på Hotel Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö

Anmälan
Aktieägare ska för att få delta på bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april, 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast 21 april, 2016 per post på adress: MedicPen AB, Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn, per e-post: anders.skarman@medicpen.com eller per telefon: 0761 70 35 60 vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 april 2016.

För ytterligare information kontakta:
Anders Skarman tel: 0761 70 35 60, anders.skarman@medicpen.com .
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress för anmälan. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.medicpen.com

Förslag till dagordning

1.           Öppnande av stämman.
2.           Val av ordförande vid stämman.
3.           Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.           Godkännande av dagordning.
5.           Val av en eller två justeringsmän samt sekreterare.
6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.           Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8.           Beslut om
a)           fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b)           dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen; och
c)           Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.           Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.           Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna.
11.           Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12.           Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedningen.
13.           Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
14.           Övriga frågor.
15.           Stämmans avslutande.   

Punkterna 9-12. Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på MedicPens hemsida f.o.m
2016 04 20

Under punkt 13 beslut om bemyndigande till styrelsen för MedicPen att inom de begränsningar som bolagsordningen utgör nyemittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, både med och utan företrädesrätt. Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Bemyndigandet görs för att underlätta genomförande av kapitalanskaffning i samband med och inför pågående och kommande förhandlingar med större kunder. MedicPen har ett kapitaliseringsbehov både för att framstå som en starkare motpart i förhandlingar med storföretag, och för att ha nödvändiga resurser för att kunna erbjuda kunderna leveranstrygghet inför kommande volymorders. Därutöver för en möjlighet att kunna agera snabbt i samband med eventuella kompletteringsförvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnad skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av
besluten hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens, i punkt 13 angivna förslag, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress ovan, senast två veckor före stämman.

Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

***

Malmö den 23 mars, 2016 MedicPen AB (publ) Styrelsen
Anders Skarman, VD
MedicPen AB (publ) anders.skarman@medicpen.com 0761 70 35 60
MedicPen AB (publ) Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn 035- 100 800

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB