Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-11 08:59:08

ahaWorld AB: Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) tisdagen den 10 maj 2016 kl 13.30 på ahaWorld ABs kontor, Kungsängsgatan 29 i Uppsala. Registrering påbörjas klockan 13:15.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:

+ vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per

tisdagen den 3 maj 2016.

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas:

+ anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 tisdagen

den 3 maj 2016; per post: ahaWorld AB, Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala

eller via e-mail till goran@ahaworld.se.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid,

person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare

eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på

samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina

aktier måste i god tid före den 3 maj 2016 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för

att få delta i Årsstämman.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman

skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst

ett år gammal.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget var den 31 mars 2016, 10 406 521st.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämma

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående:

a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkning

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

9. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och

revisorssuppleanter

11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt

styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning

lämnas för räkenskapsåret 2015.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse

från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller

emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut

med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med

högst vad som följer av nuvarande bolagsordning.

Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller

emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse

om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas

företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a.

rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att

minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda

fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller

flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande

aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare

som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldbrev och/eller

teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms

vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den

marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer

råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade

emissionsvillkoren.

För att beslut under punkten 8 skall vara giltigt krävs att det biträtts av

aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid

stämman företrädda aktierna.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse

(punkterna 9 och 10)

Föreslås att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor per år till styrelseordförande samt vardera 60 000 kronor per år till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Özkan Ego. Till nya styrelseledamöter föreslås Staffan Lindgren, Anette Nordvall och Joakim Dahl. Till revisor föreslås omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens

fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor,

Kungsängsgatan 29 i Uppsala från och med två veckor före årsstämman och skickas

till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag och

presentation av föreslagna styrelseledamöter kommer också att finnas på på bolagets hemsida

www.ahaworld.se.

April 2016 - ahaWorld AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information:?Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB