Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-19 13:51:34

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport första kvartalet 2016

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2016

  • Omsättningen uppgick till 1 031 (282) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 336 (-2 675) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,14) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 058 (-6 552) KSEK

Väsentliga händelser första kvartalet 2016

Under kvartalet har insamlandet av data i den prövarinitierade studien CSH01 avslutats. I studien, som drivs av bolagets samarbetspartners vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har de kliniska forskarna använt Strokefinder MD100 på patienter med kroniskt subduralhematom som en modell för traumapatienter med blödning. Data skall nu analyseras och studien rapporteras. För mer information se https://clinicaltrials.gov/show/NCT02282228.

Under kvartalet har bolagets samarbetspartners vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset inlett en prövarledd traumastudie med beteckningen TICH01. Den öppna studie utvärderar möjligheten att med mikrovågsbaserad teknik diagnostisera intrakraniell blödning genom att jämföra mätningar på traumapatienter med respektive utan bekräftad blödning. För mer information se https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02728908.

Den pågående prövarledda studien VGR01, där de kliniska forskare använder Strokefinder MD100, för patienter med strokesymtom och som inkluderas då larmcentralen (SOS Alarm, 112) larmat ut en ambulans med prioritet 1 (blåljus) är för närvarande pausad av logistiska skäl och förväntas upptas efter sommaren. Hittills har 38 av totalt 500 patienter inkluderats i VGR01. För mer information se https://clinicaltrials.gov/show/NCT02490306.

Under kvartalet har bolaget anställt en Medicinskt ansvarig i bolaget. I tjänsten som medicinskt ansvarig ingår att ta det övergripande ansvaret för företagets medicinskt relaterade aktiviteter, t.ex. runt kliniska prövningar. Den medicinskt ansvarige rapporterar direkt till VD. Anställningen påbörjas 2016-05-01.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter perioden har Medfield Diagnostics erhåller patent för monitorering och diagnostik av hjärnan med hjälp av mikrovågor i USA. Patentet heter: Solution for internal monitoring of body, US 20100174179. I detta patent beskrivs och skyddas bolagets mikrovågsteknik och dess användning för att detektera blödande stroke och stroke orsakad av en propp. Mer specifikt behandlar patentet bolagets metodik för att undertrycka och kompensera för de oönskade variationer i mätdata som kommer från det faktum att patienter rör sig under eller mellan mätningar, har olika huvudform, hårkvalitet etcetera. Patentet som även inkluderar övervakning av patienter med förhöjd stroke-risk är giltigt till 2027-06-29.

VD kommentar

Att få patent beviljade i USA är viktigt för bolaget då den Amerikanska marknaden ingår i den långsiktiga strategin. Bolagets rekrytering av erfaren person som Maria är viktig i en fas av bolagets utveckling där kliniska prövningar blir allt viktigare.

Aktien

Per den 31 mars 2016 uppgick antalet aktier i bolaget till 17 233 704.

Personaloptionsprogram

Medfield Diagnostics har två, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Fullt utnyttjade omfattar dessa optionsprogram 650 000 aktier, motsvarande 3,8 % av aktierna i bolaget. Cirka 30 % av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Bolagets styrelse har fattat beslut om att inte utnyttja det av årsstämman senast beslutade programmet, omfattande maximalt 230 000 aktier, varför den totala utspädningen begränsas till mindre än 2,5 %.

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-08-31                           Delårsrapport för andra kvartalet 2016

2016-11-02                           Delårsrapport för tredje kvartalet 2016

2017-02-22                           Bokslutskommuniké för 2016

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 19 april 2016

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Agneta Franksson              Styrelseordförande

Stefan Jacobsson               Styrelseledamot

Mikael Persson                    Styrelseledamot

Bengt Arne Sjöqvist            Styrelseledamot

Siv Lindbratt Börjes             Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB