Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-22 09:00:20

MedicPen AB: Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2016

(Se kvartalsrapport som bifogad pdf-fil)

Sammanfattning av kvartalsrapporten 2016

2016-01-01 – 2016-03-31 (3 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 74 042 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 964 186 SEK (-2 814 197 kr)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK
 • Soliditeten per den 31 mars 2016 uppgick till 73 %

* Beräknat utifrån 67 773 444 antal aktier

Viktiga händelser under första kvartalet 2016.

 • MedicPen AB förstärker sin organisation med ny COO
 • Sprint och MedicPen med M2M DataSmart meddelar att Medimi® är tillgängliga på marknaden i USA. Lanseringen skedde på HIMSS kongressen i Las Vegas, USA.
 • Lanserar helt ny produkt Medimi® Smart

Väsentliga händelser efter perioden

 • MedicPen genomför en företrädesemission om ca 11,6 MSEK för att finansiera de fortsatta satsningarna i USA och Danmark.

Tidpunkter för ekonomisk information                                     

2016-04-27 Årsstämma

2016-08-17 Delårsrapport januari-juni, 2016

2016-11-21 Delårsrapport  januari-september 2016

2017-02-22 Bokslutskommuniké för 2016

VD har ordet

I en osäker värld, med oro för världsekonomin, lägre tillväxt och en börs som går mer neråt än uppåt så finns det ändå goda förutsättningar för MedicPens aktie, vi har under det första kvartalet visat på en bra utveckling. Jag vill tacka er för att ni som aktieägare  ger oss ert förtroende,  det visar att vi är på rätt väg.

Jag är just hemkommen från ytterligare en resa till Kina. Under min första resa så träffade jag ett av de största Läkemedelsbolagen i Kina som representerar såväl  inhemska som många stora och medelstora internationella  Läkemedelsbolag från Europa och USA. På denna resa har jag tack vara dem fått visa både Medimi® och Medimi®Smart på sjukhus och privatkliniker. Dessa kliniker har i första hand patienter från medel- och överklass. Intresset har varit mycket stort i Kina, de är mycket intresserade av den tekniken som vi kan erbjuda.

Under hösten 2015 fick vi i USA, under HIMSS (IT - hälsomässa),  i Las Vegas vårt efterlängtade godkännande som ger oss  möjlighet att koppla upp oss i Sprints nätverk. Detta betyder otroligt mycket för oss att vi fått till ett samarbete med det fjärde största telekombolaget i USA. Nu har vi tre ben att stå på, som varit vårt mål, M2M Datsmart som kan hjälps oss med support och koppla upp Medimi® i nätverket, Trial Acceleration Institute med expertkompetensen och marknads- och säljerfarenhet.

Jag kommer att lägga mina resurser på att hitta rätt partner i USA, denne skall hjälpa oss med distribution, marknadsföring och försäljning. Jag räknar med att kunna presentera en ny partner efter sommaren. Detta så vi kan få de efterlängtade orderna som vi så väl förtjänar.  

Den största nyheten under kvartalet är lanseringen av Medimi®Smart. Detta gör nu att Medimi® familjen är komplett. Den stationära tablettdispenser gör att vi nu är kompletta och kan tillfredsställa behovet hos patienter med många mediciner och som inte är så mobila längre. Kundgruppen utgörs av kommuner och landsting som då sparar mycket resurser med att inte behöva åka hem och se så patienterna tar sin medicin på rätt sätt.

Hos de yngre patienterna som fortfarande är mobila samt  för läkemedelsbolag med specialist-läkemedel och framför allt för  kliniska prövningar, passar Medimi® och Medimi® Pro mycket väl in.

Som kommunicerats tidigare  har Bornholmsprojektet blivit försenat, detta har att göra med att det har varit många olika partners och att komplexiteten har underskattats av både mig och de som ingått i projektet. Vi har rett  ut de flesta utmaningarna och projektet är nu inne i en ny fas. Vi har gått från labbtest till att göra de första   proven ute i verkligheten med funktionstest i liten skala på sjukhuspersonal och enstaka patienter. Det är viktigt att vi inte går för fort framåt och sedan behöver ta flera steg bakåt på grund av att vi inte gjort allt rätt. Jag känner att den fastlagda  planen är realistisk och andan i gruppen är på topp för att kunna få ut Medimi Smart i pilottesten. Många kommuner följer våra tester med spänning och intresset är stort.

I Ungern har vi flera spännande projekt på gång. De sista patienterna är på väg ut ur pilottesten på Ozsoki street hospital, Budapest. Det skall bli spännande att få se resultaten och sedan kunna använda dem som referenser för andra marknader.

Vi har breddat vår produktportfölj, skaffat nya spännande partners under kvartalet.  Utvecklingen av  MedicPen fortsätter med oförminskad energi för att kunna bryta igenom i USA, Europa och Kina. Vi fortsätter vår djärva strategi att vända oss till några av världens största aktörer inom de marknader vi skall in på, våra produkter är så bra att vi kan arbeta på hög nivå.

Anders Skarman, Verkställande direktör

MedicPen AB

Bakgrund – statistik över följsamhet

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att bristande följsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

 • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
 • 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år.
 • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
 • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

MedicPen Aktiebolag (publ)

MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 700 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Malmö.

Medimi® och Medimi® Smart – ett system för medicineringshjälp

MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi® är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser. Medimi® finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen två storlekar för upp till fyra olika mediciner som kan innehålla 60 tabletter.

Medimi® Smart, MedicPens senaste produktnyhet

Medimi® Smart är en stationär tablettdispenser som kan fyllas med 12 olika (en XL modell finns med plats för 16 olika) mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. Medimi® Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera.

Medimi® Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar alldeles utmärkt som standalone enhet. Medimi Smart kan skicka fjärrlarm både via mail SMS och http:

Integrerad i ett större vårdsystem fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt. Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen.

Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.

Medimi® och Medimi®Pro

Medimi®Pro finns med GSM,CDMA, Bluetooth och USB. Om GSM/CDMA väljs är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikations protokoll. Vi har nu tagit fram en Android app för att förenkla dosering för både patienter och sjukvårdspersonal.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.  

Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi® registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Medimi® finns i två utföranden: Medimi® och Medimi®Pro. Medimi®Pro är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.

Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet.

Läkemedelsindustrin

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi® ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom Medimi® kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades.

Kliniska prövningar

En av styrkorna med Medimi®Pro är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM/CDMA eller Bluetooth. Medimi®Pro skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi®Pro säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat..

Sjukhus och äldreboende

Genom att använda Medimi® och Medimi® Smart och Medimi®  på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi® Smart eller Medimi®Pro ifall medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen. 

Hemsjukvård

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi® Smart eller Medimi®Pro ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren erhålla följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal.

Apotek och privatkund

En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi® hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt tillfälle. Medimi® kan laddas med upp till sex olika slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att Medimi® underlättar för patienten att inta sin viktiga medicin med rätt dos i rätt tid.

Conected Health (Telemedicin), e-hälsa och integrering i andra system

Medimi®Pro och Medimi® Smart är unika eftersom man fjärrstyrt kan styra och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi®Pro/ Medimi® Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den mobila teleöverföringstekniken möjliggör kommunikation från och till Medimi®Pro/ Medimi®Smart. Då kan man till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till och med starta en ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att medicinen finns förberedd i Medimi®Pro/ Medimi®Smart). Det ger en dosflexibilitet som är unik.

Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi® för eget bruk. MedicPens produkter uppfyller dessa helt olika krav, också för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi® modellerna är konstruerade för att lätt anpassas till olika kunders behov.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 21 april 2016

Styrelsen,

MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration