Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2016-04-27 15:13:33

MedicPen AB: Kommuniké från Årsstämman i MedicPen AB (publ)

MedicPen AB (publ) avhöll under onsdagen den 27 april årsstämma i Malmö.

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för
räkenskapsåret 2015.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras så att -7 099 521 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Till styrelsen omvaldes Kjell-Åke Andersson och Cristian Hallin och till nyval Lottie Svedenstedt och Stefan Knutsson.
Stämman fattade beslut om att inte ha någon styrelsesuppleant.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med maximalt SEK 300.000 plus sociala avgifter. SEK 120.000 till styrelseordförande och SEK 60.000 till var och en av styrelseledamoten. Revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt förslag i kallelsen.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:
Anders Skarman, VD
Tel: 0761 70 35 60
E-mail: anders.skarman@medicpen.co

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration