Press release from Companies

Publicerat: 2016-05-10 17:06:12

ahaWorld AB: Kommuniké från årsstämma den 10 maj 2016

Idag, den 10 maj 2016, hölls årsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut togs enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD?Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Beslöts att till ordinarie styrelseledamot omvälja Özkan Ego. Till nya styrelseledamöter valdes Staffan Lindgren (ordförande), Anette Nordvall och Joakim Dahl. Till revisor beslöts omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor. Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor per år till styrelseordförande samt vardera 60 000 kronor per år till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning (17 991 656). Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldbrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Uppsala den 10 maj 2016?ahaWorld AB (publ)

För ytterligare information:?Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB