Press release from Companies

Publicerat: 2016-05-19 11:53:25

MedicPen AB: Företrädesemissionen övertecknad

Medicpens företrädesemission som avslutades den 13 maj tecknades till ca 19,6 MSEK, motsvarande 168 procent. För att bereda samtliga tecknare tilldelning har styrelsen beslutat att utnyttja övertilldelningsemission på 4 MSEK samt en riktad emission om 4 MSEK. Bolaget tillförs totalt ca 19,6 MSEK.

Medicpen AB (publ) har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 11 april 2016, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 20 maj 2015.
Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 90 procent med stöd av uniträtter och till resterande del utan
stöd av uniträtter. I enlighet med informationen i investeringsmemorandumet har styrelsen beslutat att
utnyttja övertilldelningen om 4 MSEK. Styrelsen har också beslutat att genomföra en riktad emission
om 4 MSEK för att möjliggöra full tilldelning till samtliga tecknare, samtidigt som bolaget får ett
kapitaltillskott som möjliggöra offensiva marknadssatsningar och samtidigt som bolaget får in ett antal
professionella investerare. Villkoren i den riktade emissionen är samma som i företrädesemissionen.
Bolaget gör bedömningen att dessa villkor är marknadsmässiga utifrån historisk kursutveckling,
allmänna läget på aktiemarknaden och att emissionen är till gagn för bolagets samtliga aktieägare.
Tecknare i den riktade emissionen är Dividend Sweden, Kai Olsen,Capensor Capital, Bo Lindén,
Anderas Nissen, Patric Sjölund, Montana Sweden och Roger Skogman.


Genom emissionerna tillförs Medicpen ca 19,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå
till ca 1 MSEK.

”Vi är mycket nöjda med det stora intresset för emissionen. Det stora intresset och möjligheten att
utnyttja den riktade emissionen medför att vi nu kan satsa på ytterligare aktiviteter, bl a
samarbetsutvecklingen av smarthomes och att fortsätta byggandet av helhetskonceptet kring Medimi
Smart”, säger Anders Skarman, VD.

Units som tecknats utan stöd av uniträtter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandum daterat den 20 april 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 9 681 921 aktier och aktiekapitalet ökar med 605 120,06 SEK. Övertilldelningen medför att 3 333 333 nya aktier emitteras och den riktade emissionen medför att ytterligare 3 333 333 nya aktier emitteras. Sammantaget medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen kommer att uppgå till 5 257 626,9675 SEK, fördelat på 84 122 031 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,0625 SEK.

Samtidigt emitteras totalt 16 348 587 teckningsoptioner, med löptid till 31 maj 2017. Varje två innehavda teckningsoptioner ger rätt att teckning 1 ny aktie till 1,80 SEK. Vid full teckning kommer dessa teckningsoptioner att tillföra bolaget 14 713 728 SEK och öka aktiekapitalet med 510 893,34 SEK.

För ytterligare information kontakta Anders Skarman, VD anders.skarman@medicpen.se, 035-100 800, 0761 70 35 60 eller besök www.medicpen.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB