Press release from Companies

Publicerat: 2016-05-24 08:27:40

Medfield Diagnostics AB: Valberedningens förslag inför årsstämman 2016

Valberedningen för Medfield Diagnostics AB beslutade vi ett möte 2016-05-23 att föreslå kommande bolagstämma att

•                    föreslå Ole Johansson som ordförande vid stämman,
•                    antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara fem (5) och att antalet
                     revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,
•                    arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå, innebärande att arvode till
                     ordförande skall utgå med två prisbasbelopp, och arvode till övriga ledamöter
                     med ett pris belopp var,
•                    styrelseledamot ska kunna, om det står i överensstämmelse med rådande
                     skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för
                     bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller
                     eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel
                    (på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för
                     näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt enligt
                     lag),
•                    arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,
•                    omval sker av styrelseledamöterna Stefan Jacobsson, Mikael Persson och
                     Bengt Arne Sjöqvist,
•                    nyval sker av styrelseledamöterna Anna Söderlund och Stefan Blomsterberg,
•                    Mikael Persson utses som styrelsens ordförande och efterträder därmed
                     Agneta Franksson som träder ur styrelsen,
•                    Frejs Revisorer AB väljs till revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har meddelat
                     avsikten att Ulf Johansson är ansvarig revisor och att Per Joachimsson är
                     biträdande revisor. Anledningen till det förtida entledigandet av Grant
                     Thornton Sweden AB är att valberedningen anser att Frejs Revisorer AB, som
                     är en mindre revisionsbyrå, är mer lämpad för bolaget med hänsyn till
                     Medfield Diagnostics begränsade storlek och verksamhet.
•                    de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs inför tidigare
                     bolagsstämmor bör ha fortsatt giltighet
•                    inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB