Press release from Companies

Publicerat: 2016-06-07 14:03:54

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) avhöll den 7 juni 2016 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Stefan Jacobsson, Mikael Persson och
Bengt Arne Sjöqvist till styrelseledamöter samt om nyval av Anna Söderlund och Stefan Blomsterberg till styrelseledamöter. Mikael Persson valdes till ordförande i styrelsen. Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har uppgett att avsikten är att Ulf Johansson ska vara huvudansvarig revisor. Anledningen till det förtida entledigandet av Grant Thornton Sweden AB är att valberedningen ansett att Frejs Revisorer AB, som är en mindre revisionsbyrå, är mer lämpad för bolaget med hänsyn till Medfield Diagnostics begränsade storlek och verksamhet. 

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter. styrelseledamot ska kunna, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel (på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt enligt lag).

Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman godkände styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen, innebärande en ändring av revisorns mandattid samt att biträden som aktieägare önskar medföra vid stämma ska anmälas till bolaget i förväg. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner 

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att den emission eller de emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet maximalt ska kunna inbringa 40 000 000 kronor.

Beslut om personaloptionsprogram  

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram. Förslaget i huvuddrag har funnits i kallelsen till årsstämman och fullständig information om personaloptionsprogrammet finns på bolagets hemsida.

Övrigt

Stämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens uppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Mikael Persson, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 070-3168161  eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com 

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) (www.medfielddiagnostics.com):

Medfield Diagnostics har utvecklat ett ambulansbaserat diagnostiskt instrument – Strokefinder – som kan komma att medföra stora fördelar för patienter med stroke och patienter som har blivit utsatta för trauma. Strokefinder är ett litet, portabelt, mikrovågsbaserat diagnosinstrument för prehospital vård. Instrumentet har stor potential att skapa värdefulla tidsvinster i vårdkedjan och därigenom påverka sjukdomsförloppen positivt. Detta medför stora ekonomiska kostnadsbesparingar för samhället i form av räddade liv och minskad rehabilitering. Strokefinder använder mikrovågor och är utrustad med antenner som sänder och tar emot signaler som indikerar om en hjärnskada har lett till blödning.

Göteborg den 7 juni 2016

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB