Press release from Companies

Publicerat: 2016-07-20 16:04:04

MedicPen AB: MedicPen's emission registrerad

MedicPen AB har slutfört nyemissionen, som styrelsen beslutade med stöd av bemyndigandet från bolagstämman den 20 maj, 2015. 

Vid bolagstämman den 27 april, 2016 beslutades även att göra en nyemission av en s.k. övertilldelningsemission och en riktademission till professionella investerare. MedicPen har även slutfört emissionen för dessa.

Med anledning av att aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner.

Sista dag för handel med BTU den 25 juli 2016

Såväl de 3 333 333 aktier som tecknats i övertilldelningsoptionen som de 3 333 333 aktier som tecknats i den riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket. För dessa kommer inga BTU utfärdas; dessa aktier och optioner levereras direkt.

Sammantaget medför dessa åtgärder att antalet aktier ökar med 16 348 586 till 84 122 030, envar med ett kvotvärde om 0,0625 SEK och att aktiekapitalet ökar med 1 021 786,68 SEK till 5 257 626,88 SEK.

För mer information kontakta

MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige Tel: +46 (0)40-100 800 eller mobil + 46 761 70 35 60. Eller besök www. medicpen.com 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB