Press release from Companies

Publicerat: 2016-10-31 08:30:13

MedicPen AB: Kallelse till extra bolagsstämma i MedicPen AB (Publ)

Aktieägarna i MedicPen AB (publ) 556576-4809, kallas härmed till extra bolagsstämma den

24 november 2016, klockan 09:00 på följande adress i Malmö, Scandic Kramer, Stortorget 7, 211 22 Malmö.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta på bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 november 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 18 november 2016 per post på adress: MedicPen AB, Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn, per e-post: anders.skarman@medicpen.com eller per telefon: 040-100 800 vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 18 november 2016.

För ytterligare information kontakta:
Anders Skarman tel: 0761 70 35 60, anders.skarman@medicpen.com .

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress för anmälan. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2.
Val av ordförande vid stämman
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd
4.
Val av en eller två justeringsmän
5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.
Beslut om godkännande av förslag till dagordning
7.
Beslut rörande ny ledamot.
a. val av ledamöter
8.
Stämmans avslutande

Förslag rörande ledamoten, punkt 7 kommer att finnas tillgänglig på www.medicpen.com.

Av valberedningen förslagen ny ledamot.

Sigrun Axelsson, född 1957, är civilekonom med 30 års erfarenhet från life science/ medicintekniska branschen där hon har arbetat i ledande befattningar som VD, vVD Affärsområdeschef och Marknadschef. Internationell affärsutveckling, marknadsföring & försäljning, strategi och management är specialområden. Sigrun har även tidigare erfarenhet från styrelsearbete i medicintekniska företag.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

***

Malmö den 31 oktober 2016 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Anders Skarman, VD
MedicPen AB (publ) anders.skarman@medicpen.com 0761 70 35 60

MedicPen AB (publ) Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn 040- 100 800

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB