Press release from Companies

Publicerat: 2016-11-25 09:18:03

ahaWorld AB: ahaWorld tecknar Letter of Intent avseende förvärv av sydamerikansk sportsbetting-verksamhet

ahaWorld AB har tecknat ett "Letter of Intent" avseende förvärv av ett snabbväxande sportsbettingbolag med fokus på den, till spelomsättning sett, största marknaden i Sydamerika. Parterna är överens gällande kommersiella villkor. ahaWorld kommer i första förvärvsfasen att äga 51% av verksamheten med option till ett komplett aktieförvärv över 24 månader.

Säljarens intäkter härrör från sportsbettingverksamhet. Genom att erbjuda säljarens kunder ahaWorlds casino- och bingoplattform bedömer parterna att det efter genomfört förvärv finns konkreta möjligheter att ytterligare öka de redan växande befintliga intäkterna i Sydamerika. Likaså bedöms erbjudande av säljarens sportsbettingprodukt på primärt den skandinaviska och sedermera även den europeiska marknaden kunna skapa goda förutsättningar för nya intäkter i en sammanslagen verksamhet. Under de senaste 12 månaderna har den sydamerikanska verksamheten enligt uppgift från säljaren haft en nettoomsättning om ca. 2,4MEUR (ca 23,5MSEK) och genererat ett nettoöverskott (EBIT) om ca 1,15MEUR (ca 11 MSEK). 

Det första förvärvssteget ska genomföras på en värderingsmodell där båda parterna bedöms vara värdemässigt jämlika (1:1). Detta steg är tänkt att finansieras via nyemission av aktier i ahaWorld, riktad till säljaren av den sydamerikanska verksamheten. För att förvärva 51% i säljaren, kommer ahaWorld således att behöva emittera aktier som leder till en utspädning om 25,5% i ahaWorld (motsvarande 4 297 615 nyemitterade aktier). Nästföljande två förvärvssteg, det första efter 12 månader och det andra efter 24 månader, är tänkta att finansieras antingen med nyemitterade aktier i ahaWorld eller genom kontant betalning, att avgöras av ahaWorld. Värderingen vid respektive förvärvssteg kommer göras vid tidpunkten för optionens nyttjande, och kommer att motsvara en värderings-multipel om 6 gånger EBIT i säljarens verksamhet.    

Affären kommer innebära att ahaWorld omedelbart får ett bra fotfäste och en tydlig närvaro på den expansiva sydamerikanska marknaden. Säljande företag har ett väldigt bra nätverk i Sydamerika avseende mediakanaler, effektiv kundanskaffning och betallösningar samt har väldigt god erfarenhet gällande spel på nätet. Därtill förbereds just nu lansering av sportsbettingverksamheten i fler sydamerikanska länder. 

”Vi har tydligt kommunicerat att vi har för avsikt att ta en position i den växande sportsbettingmarknaden. Vid fullgörande av fas 1 av förvärvet får ahaWorld samtidigt möjlighet till en geografisk expansion på en marknad som vi vill positionera oss på, vilket givetvis är en bonus. Det känns väldigt bra att vi har funnit varandra och snart förhoppningsvis ska kunna agera tillsammans på två kontinenter, som en global spelaktör. Vår motpart har en väldigt lovande och snabbväxande sportsbettingverksamhet och vi har vår verksamhet som ökade intäkterna de första 9 månaderna med 39% jämfört med föregående år. Med detta förvärv så skapar vi oss också förutsättningar för att växa snabbare, effektivare och med fokus på att generera stark lönsamhet. Med respektive parts expertis och organisation så har vi även möjlighet att tillföra helt nya vertikaler för varandra och effektivt öka de gemensamma intäkterna”, säger Krister Bergström, VD ahaWorld. 

Styrelsen för ahaWorld AB bedömer att sannolikheten för att en affär genomförs överstiger 50%. Ett "Letter of Intent" är inget bindande förvärvsavtal, men ger parterna en ömsesidig exklusivitet och en tydlig tidsplan för att försöka slutföra förhandlingarna. Ambitionen är att slutföra förvärvet innan utgången av Q1 2017. Dialogen mellan parterna har pågått under en längre tid, med varierande intensitet och med ett flertal personer involverade på respektive sida. Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt det som lämpligt att kommunicera de nu gällande förhållandena till marknaden. 


För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld, tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen 

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på tet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström, VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB