Press release from Companies

Publicerat: 2017-02-28 09:36:11

ahaWorld AB: Företrädesemission om 14,6 Msek, säkerställd till 80%

Styrelsen för ahaWorld AB (publ) (”ahaWorld” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 14,6 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagsstämman den 10 maj 2016. 

ahaWorlds befintliga aktieägare kommer att erhålla teckningsrätter för teckning av aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 7 mars 2017. Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 11,6 MSEK, motsvarande ca 80 procent av emissionsbeloppet. 

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att Bolaget ser många intressanta möjligheter framgent och har identifierat ett antal områden som emissionslikviden främst kommer att användas till:

-        Skapa förutsättningar för strategiska förvärv

-        Vidareutveckla vår egna plattform till nästa generations bingo för mobilen och bingonätverk

-        Expandera inom vår casino-affär på flera marknader

-        Översyn av Bolagets struktur och spellicenser

-        Etablering på fler marknader och därtill hörande anpassning av verksamheten inom språk och personal

-        Investera inom området ”Performance Management”

VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

För varje aktie i ahaWorld som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i ahaWorld. Teckningskursen uppgår till 2,90 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 mars 2017. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 mars 2017; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 6 mars 2017. Teckningstiden är 9-23 mars 2017. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 9-21 mars 2017. Handel med BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 9 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 552 454,21 SEK genom nyemission av högst 5 022 311 aktier envar med ett kvotvärde om 0,11 SEK.

ahaWorlds VD Krister Bergström kommenterar emissionen:

”Jag vill att våra aktieägare ska följa med Aha in i framtiden! Åtta år har gått sedan vi startade vår ahabingo.com och där aha-upplevelsen för första gången kunde upplevas på nätet. November 2013 lanserade vi ahacasino.com som ett annorlunda initiativ inom casinovärlden. Nu är det dags att få Aha-världen till en helt annan nivå och vi vill att alla ska hänga på. Vår ambition är att gå i mål med förvärvet i Sydamerika. Det är båda parters vilja och önskan. Vi vill ta positionen som nr 1 inom mobilt bingo. Vi vill satsa på nya kontinenter med vårt casino och bingo. Produkter i världsklass är avgörande, och vi vill vara i världsklass. Nu ska vi hålla starkt fokus mot tillväxt och lönsamhet”.

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Sista dag för handel inkl. rätter: 3 mars 2017

Avstämningsdag: 7 mars 2017

Teckningstid: 9 – 23 mars 2017

Handel med rätter (TR): 9 – 21 mars 2017

Likviddag TUF: omkring 31 mars 2017

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 28 mars 2017

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTI

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 20 procent av företrädesemissionen från ett antal aktieägare, däribland från Bolagets huvudägare. Utöver erhållna teckningsförbindelser har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av företrädesemissionen. Genom teckningsförbindelser, lämnade av huvudägare, VD och ett flertal av styrelseledamöterna, samt ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 11,6 MSEK, motsvarande ca 80 procent av emissionsbeloppet. Garantier och teckningsförbindelser har inte säkerställs via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. 

För ytterligare information kontakta Krister Bergström, VD ahaWorld AB, +46 (0)730-582 090, e-post:krister@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2017 kl 09.00 CET.

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB