Press release from Companies

Publicerat: 2017-03-09 08:35:41

ahaWorld AB: Idag inleds teckningstiden av ahaWorlds företrädesemissionen

Idag den 9 mars inleds teckningstiden för företrädesemission av aktier för ahaWorld AB (publ). Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt i nyemissionen. Teckning sker under perioden den 9 – 23 mars 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs ahaWorld AB cirka 14,6 MSEK före emissionskostnader. Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 11,6 MSEK, motsvarande ca 80 procent av emissionsbeloppet.  Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på ahaWorlds (www.ahaworld.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt Avanzas (www.avanza.se) respektive hemsidor

Om ahaWorld

ahaWorld grundades 2007 och investerar inom internetbaserat spel där kärninvesteringarna är nätbaserade kasinon, bingo och slots. Med en teknisk lösning där vi har kontroll på all kunddata, spelportfölj och casinoteknik. Varje enskilt casinovarumärke har sin egen nisch och sina egna kunder. Under 2016 var tillväxten stark i ahaWorlds casinon och antalet nya kunder ökade med över 300% mot 2015.

Emissionen i sammandrag

ahaWorld AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 14,6 MSEK.  Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 11,6 MSEK, motsvarande ca 80 procent av emissionsbeloppet. 

Huvudsakliga motivet till företrädesemissionen

  • Skapa förutsättningar för strategiska förvärv
  • Vidareutveckla vår egen plattform till nästa generations bingo för mobilen och bingonätverk
  • Expandera inom vår casinoaffär på flera marknader
  • Översyn av Bolagets struktur och spellicenser
  • Etablering på fler marknader och därtill hörande anpassning av verksamheten inom språk och personal
  • Investera inom området ”Performance Management”

Bakgrund och motiv

Vi vill bygga ett nytt ahaWorld. Vi vill ta positioner inom teknik, operation, affiliation och produktutveckling. Det vi vill åstadkomma med hjälp av emissionslikviden är bl.a. att skapa förutsättningar för genomförande av strategiska förvärv inom såväl operatörsnischen som af?liatebolag och spelutvecklare som vi är intresserade av. Färdigställandet av det annonserade förvärvet i Sydamerika är ett mål som vi också vill säkerställa med stöd av emissionen och för att bygga en effektivare och lönsammare affär i samband med det.

ahaWorld har tidigt tagit en position inom bingo med en egenutvecklad teknisk plattform. Plattformen ger ahaWorld en unik positionering och målsättningen är att vidareutvecklas till att bli nr 1 inom mobilt bingo. Genom pågående emission räknar Bolaget med att kunna investera i uppgraderad teknologibas, i användarupplevelsen samt i nya produkter som kommer bidra till att ta bingoverksamheten till denna position.

Utöver stora tillväxtmöjligheter på befintliga vertikaler (som bingo och casino) och marknader (EU och Skandinavien) så har ahaWorld ambitionen att växa på marknader där företaget inte är verksamt idag. ahaWorld vill fortsätta att växa inom fler vertikaler (t.ex. sportspel, fantasy sport) och marknader där dagens bingo och casino kan positioneras.

Nästa generations ahaWorld är en affär med hög kompetens inom området Performance Management. Det innebär en organisation med hög kompetens inom datastyrd analys av kundbeteende, kundresan, sökordsoptimering, produktkunskap i världsklass, värdekundskapande bearbetning samt digital marknadsföring.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet

För varje aktie i ahaWorld som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i ahaWorld. Teckningskursen uppgår till 2,90 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 mars 2017. Teckningstiden är 9-23 mars 2017. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden 9-21 mars 2017. Handel med BTA kommer att ske på Aktietorget från och med den 9 mars 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Företrädesemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 552 454,21 SEK genom nyemission av högst 5 022 311 aktier envar med ett kvotvärde om 0,11 SEK.  

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna två (2) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 2,90 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning sker under perioden den 9 – 23 mars 2017. Efter teckningstidens utgång saknar outnyttjade teckningsrätter värde och kommer utan avisering från Euroclear att bokas bort från depå/VP-kontot. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och flytta fram likviddagen i emissionen. Beslut att förlänga teckningstiden fattas senast den 23 mars 2017.

Handel

Organiserad handel i teckningsrätter kommer att bedrivas på Aktietorget under perioden den 9 – 21 mars 2017. Handel i BTA äger rum på Aktietorget från och med den 9 mars 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske vecka 15 2017. Omvandling från BTA till nyemitterade aktier beräknas även ske omkring vecka 15 2017.

Teckning

Anmälningssedlar för teckning utan företrädesrätt, samt detta memorandum kan laddas ner på www.ahaworld.se och www.avanza.se. Anmälningshandlingar kan även rekvireras från Avanza Bank AB på telefon 08 – 409 421 22. Kunder till Avanza kan teckna aktier utan företrädesrätt via Avanzas internettjänst fram till kl 17.00 den 23 mars 2017.

Frågor

Eventuella frågor från den som är depåkund hos Avanza Bank hanteras via kundsupport på telefonnummer: 08-5622 5000. Frågor som rör teckningsförfarandet kan ställas till Avanzas emissionsgrupp på telefonnummer: 08 – 409 421 22.

Frågor rörande Erbjudandet besvaras av ahaWorld på telefonnummer 0730-582 090. Information finns även tillgänglig på Bolagets hemsida www.ahaworld.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB