Press release from Companies

Publicerat: 2017-03-10 08:30:14

Medfield Diagnostics AB: Beslut om företrädesemission

Styrelsen i Medfield Diagnostics AB (publ) beslutade den 10 mars 2017, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om en företrädesemission av högst 5 744 568 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett tillskott på cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,0 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 21,7 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen.

Motiv
Medfield genomför en företrädesemission som förväntas tillföra bolaget cirka 23 MSEK, före emissionskostnader. Bolagets avsikt är att rörelsekapitalet efter nyemissionen kommer att vara tillräckligt för behoven de kommande 24 månaderna.

Genom företrädesemissionen avser Bolaget bland annat att

  • ta fram nästa generations system för att attrahera en större marknad,
  • ha fokus på den prehospitala marknaden,
  • bredda verksamheten mot sjukhus- och försvarsmarknad genom partnerskap,
  • fortsätta och utvidga klinisk forskningssamverkan med internationellt ledande Key Opinion Leaders.

Teckningsförbindelser
Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser om cirka 5,0 MSEK motsvarande 21,7 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelserna har tillkommit dels genom att två av huvudägarna i Bolaget, Mikael Persson (genom sitt bolag Electromagnetic Consulting Sweden AB) och Andreas Fhager, vederlagsfritt har överlåtit blivande teckningsrätter i emissionen till ett konsortium av nya investerare, som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen, dels genom att styrelseordförande Mikael Persson och aktieägaren Olle Stenfors åtagit sig att teckna aktier med stöd av egna teckningsrätter. Ingen ersättning utgår till tecknarna.

Ordförande och huvudägare Mikael Persson kommenterar:

För både stroke och trauma patienter är det viktigt med en tidig diagnos för att kunna styra till rätt sjukhus, avdelning och behandling. För att ge stöd i dessa processer utvecklar Medfield Diagnostics en serie instrument – Strokefinder – som potentiellt möjliggör att triagering, diagnos och behandling kan flyttas från de stora sjukhusens specialistavdelningar ända ut i ambulansen. Medfield befinner sig nu i ett spännande utvecklingsskede där Bolaget skall ta fram nästa generations system för att attrahera en större marknad och genom partnerskap bredda verksamheten mot sjukhus- och försvarsmarknad. Samtidigt skall Bolaget fortsätta och utvidga klinisk forskningssamverkan med internationellt ledande sjukhus.

Erbjudandet i sammandrag
* Teckningstid: 22 mars – 5 april 2017.
* Teckningskurs: 4 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 17 mars 2017 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
* Avstämningsdag är den 17 mars 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 mars 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 mars 2017.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 22 mars – 3 april 2017.
* Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 22 mars 2017 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av april 2017.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 5 744 568 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 17 233 704 aktier.

* Medfields värdering: 69 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds.

Corpura AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017 kl. 0830

Frågor besvaras av Mikael Persson, styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB på tel. 070-3168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB