Press release from Companies

Publicerat: 2017-03-20 12:06:14

Medfield Diagnostics AB: Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Styrelsen i Medfield Diagnostics AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 10 mars 2017.

Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 22 mars 2017, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.medfielddiagnostics.com) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Erbjudandet i sammandrag
* Teckningstid: 22 mars – 5 april 2017.

* Teckningskurs: 4 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 17 mars 2017 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
* Avstämningsdag var den 17 mars 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 mars 2017 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 mars 2017.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 22 mars – 3 april 2017.
* Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 22 mars 2017 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av april 2017.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 5 744 568 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 17 233 704 aktier.

* Medfields värdering: 69 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.

* Teckningsförbindelser: Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser om cirka 5,0 MSEK motsvarande 21,7 procent av emissionsbeloppet.

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser anges i memorandum.

Corpura AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2017.

Frågor besvaras av Mikael Persson, styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB på tel. 070-3168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB