Press release from Companies

Publicerat: 2017-03-24 09:00:15

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen AB (publ) 27 april 2017

Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809 kallas härmed till årsstämma i MedicPen den 27 april 2017 kl. 09:30 på Hotel Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta på bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 21 april, 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast 21 april, 2017 per post på adress: MedicPen AB, Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn, per e-post: sigrun.axelsson@medicpen.com eller per telefon: 0706 41 75 95.   Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 april 2017.

För ytterligare information kontakta:
Sigrun Axelsson tel: 0706 41 75 95, sigrun.axelsson@medicpen.com .

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress för anmälan. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Årsredovisningen hålls tillgänglig på bolagets webbplats från och med tre veckor innan stämman.

Kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.medicpen.com

Förslag till dagordning

1.         Val av ordförande vid stämman.

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.         Godkännande av dagordning.

4.         Val av en eller två justeringsmän.

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.         Beslut om

a)              fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;

b)             dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen; och

c)              Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8.         Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.

9.               Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna.

10.           Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, samt i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.

11.           Ändring av bolagsordningen

12.           Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedningen.

13.           Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler.

14.           Stämmans avslutande.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Punkt 9

Valberedningen föreslår ersättning till styrelsen om totalt 300.000 SEK för styrelsen att fördela mellan ledamöterna. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter: omval av Kjell Åke Andersson, Cristian Hallin, Stefan Knutsson och Sigrun Axelsson. Till revisorsbolag föreslås Baker Tilly MLT, med Åke Knutsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande ändringar av bolagsordningen:

Nuvarande lydelser

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 24 000 000 och högst 96 000 000

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)

om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagna lydelser

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lomma kommun. Bolagsstämma kan hållas i Lomma eller Malmö

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 32 000 000 och högst 128 000 000

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)

.om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande till styrelsen för MedicPen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och inom de begränsningar som bolagsordningen utgör, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, både med och utan företrädesrätt. Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.

Bemyndigandet görs för att underlätta genomförande av kapitalanskaffning i samband med och inför pågående och kommande förhandlingar med större kunder. MedicPen har ett kapitaliseringsbehov både för att framstå som en starkare motpart i förhandlingar med storföretag, och för att ha nödvändiga resurser för att kunna erbjuda kunderna leveranstrygghet inför kommande volymorders. Därutöver för en möjlighet att kunna agera snabbt i samband med eventuella kompletteringsförvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnad skall ha rätt att vidtaga

de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av

besluten hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens, i punkt 11 och 13 angivna förslag, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

***

Malmö den 24 mars, 2016

MedicPen AB (publ) Styrelsen

Sigrun Axelsson, VD
MedicPen AB (publ) sigrun.axelsson@medicpen.com 0706 41 75 95

MedicPen AB (publ) Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB