Press release from Companies

Publicerat: 2017-03-28 08:48:46

ahaWorld AB: ahaWorlds företrädesemission övertecknad

ahaWorlds företrädesemission tecknades till 117% varav 60% med stöd av teckningsrätter. Ca 700 nya aktieägare tillförs ahaWorlds redan trogna skara av aktieägare. 

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till Usa, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Resultatet för ahaWorld ABs (publ), (”ahaWorld” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 23 mars 2017, visar att 2 988 854 aktier motsvarande 60 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 2 900 000 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, av dessa teckningsanmälningar har 2 033 457 aktier tilldelats. Företrädesemissionen är således tecknad till 117 %. Genom nyemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 14,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader (2,2 mkr). Bolaget tillförs även ca 700 nya aktieägare i samband med nyemissionen.

De som av Euroclear Sweden AB var registrerad som ägare i ahaWorld på avstämningsdagen den 7 mars 2017 hade företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i ahaWorld erhölls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigade till teckning av två (2) nya aktier till teckningskursen 2,90 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i memorandumet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 28 mars 2017. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 30 mars 2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Genom företrädesemissionen kommer ahaWorlds aktiekapital att öka med 552 454,21 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 5 022 311 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna som tecknats beräknas bli föremål för handel på Aktietorget omkring vecka 15 2017.

Denna information är sådan information som ahaWorld AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2017.

För ytterligare information kontakta Krister Bergström, VD ahaWorld AB, +46 (0)730-582 090, e-post:krister@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se. Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB