Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-04-11 13:37:21

ahaWorld AB: Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ) - rättelse

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) torsdagen den 11 maj 2017 kl 13.30 på ahaWorld ABs kontor, Kungsängsgatan 29 i Uppsala.

Registrering påbörjas klockan 13:15.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:

vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per fredagen den 5 maj 2017.

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas:

anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 5 maj 2017; per post: ahaWorld AB, Kungsängsgatan 29, 753 22 Uppsala eller via e-mail till krister@ahaworld.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltar-registrera sina aktier måste i god tid före den 5 maj 2017 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dag tecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget var den 6 april 2017, 17 578 089 st, vilka samtliga har en röst vardera.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämma

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Val av en eller flera justeringsmän

5.Godkännande av förslaget till dagordning

6.Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8.Beslut angående:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende ändring av gränserna för lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital

10.Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

11.Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

12.Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och revisorssuppleanter

13.Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

14.Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Beslut om ändring av gränserna för lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital i bolagsordningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras i §4 och §5 avseende gränserna för lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital. §4 föreslås få följande lydelse:

Aktiekapitalet ska vara lägst 833 333 och högst 3 333 333 kronor

§5 föreslås få följande lydelse:

Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av bolagsordningen.

Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldbrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkten 9 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 11 och 12)

Föreslås att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor per år till styrelseordförande samt vardera 60 000 kronor per år till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Özkan Ego, Staffan Lindgren, och Joakim Dahl. Avgående ledamot är Anette Nordvall. Till ny styrelseledamot föreslås Peter Bertilsson. Till revisor föreslås omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kungsängsgatan 29 i Uppsala från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag och presentation av föreslagna styrelseledamöter kommer också att finnas på på bolagets hemsida

www.ahaworld.se.

April 2017 - ahaWorld AB (publ), Styrelsen

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration