Press release from Companies

Publicerat: 2017-04-27 12:00:05

MedicPen AB: Kommuniké från Årsstämman i MedicPen AB (publ)

MedicPen AB (publ) avhöll under torsdagen den 27 april, 2017 årsstämma i Malmö.

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras så att -14 475 668 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 4 ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutades det om ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med totalt SEK 300.000 för styrelsen att fördela mellan ledamöterna. Revisorn arvoderas enligt löpande och godkänd räkning.

Till styrelsen omvaldes Kjell-Åke Andersson, Cristian Hallin, Stefan Knutsson och Sigrun Axelsson. Till revisorsbolag valdes Baker Tilly MLT med Berth-Åke Knutsson som huvudansvarig revisor. 

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt förslag i kallelsen.

Stämman fattade beslut om följande ändringar i bolagsordningen;

  • Styrelsen ska ha sitt säte i Lomma kommun. Bolagsstämma kan hållas i Lomma eller Malmö
  • Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000
  • Antalet aktier ska uppgå till lägst 32 000 000 och högst 128 000 000
  • Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Sigrun Axelsson, VD Tel: 0706 41 75 95 E-mail: sigrun.axelsson@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB