Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-05-11 15:54:00

ahaWorld AB: ahaWorld: Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2017

Idag, den 11 maj 2017, hölls årsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut togs enhälligt.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att bolagets bolagsordning ändras i §4 och §5 avseende gränserna för lägsta och högsta antal aktier och aktiekapital. §4 föreslås få följande lydelse:  Aktiekapitalet ska vara lägst 833 333 och högst 3 333 333 kronor. §5 föreslås få följande lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD   

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Val och arvodering av styrelse och revisor 

Årsstämman beslöt att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Özkan Ego, Staffan Lindgren, och Joakim Dahl. Avgående ledamot är Anette Nordvall. Till ny styrelseledamot beslöts nyval av Peter Bertilsson. Till revisor beslöts omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av bolagsordningen. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Uppsala den 11 maj 2017 ?- ahaWorld AB (publ) 

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration