Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-05-15 12:11:13

Medfield Diagnostics AB: Kallelse till årsstämma i Medfield Diagnostics aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), kallas härmed till årsstämma den 15 juni 2017 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 9 juni 2017 dels senast den 9 juni 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Medfield Diagnostics Aktiebolag "Årsstämma", c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till

medfield@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt även, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 9 juni 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 9 juni 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.medfielddiagnostics.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

1.                   Öppnande
2.                   Val av ordförande vid stämman 
3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.                   Godkännande av dagordning
5.                   Val av en eller två justeringsmän
6.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.                   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8.                   Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9.                   Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10.                Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11.                 Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter 
12.                Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13.                Val av styrelseledamöter
14.                Val av styrelseordförande
15.                Val av revisor 
16.                Beslut om valberedning 
17.                 Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
18.                Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram 2017
19.                Per Blombergs förslag till personaloptionsprogram 2017
20.               Bemyndigande för styrelsen att göra de mindre justeringar i besluten som kan krävas i samband med registrering och verkställande av beslutet 
21.                Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 11-16)

Valberedningens beslutsförslag kommer att genom pressmeddelande publiceras senast två veckor före årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 17) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att den emission eller de emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet maximalt ska kunna inbringa 40 000 000 kronor. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram 2017 (punkt 18)

A.                       Att dra tillbaka tidigare beslutade personaloptionsprogram;

B.                       Införande av nytt Personaloptionsprogram 2017/2027; och

C.                       Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Bakgrund

Styrelsen för Medfield Diagnostics AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för medarbetare och andra nyckelpersoner i Bolaget (”Deltagarna”, var för sig ”Deltagaren”).

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet (”Personaloptionsprogrammet”) är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för Deltagarna genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för Bolagets aktieägare och Deltagarna. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra Medfields möjligheter att behålla Deltagarna. Det närmare innehållet i Personaloptionsprogrammet framgår under B nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under C nedan.

A.                       Styrelsens förslag att dra tillbaka tidigare beslutade personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att dra tillbaka det personaloptionsprogram som beslutats av extra bolagsstämma 2009 och ändrats av årsstämman 2014 (”Optionsprogram 2009”). Det noteras att optioner i Optionsprogram 2009 tilldelats och intjänats, men att Bolaget har träffat en överenskommelse med deltagarna i Optionsprogram 2009 om att Optionsprogram 2009 ska dras tillbaka i samband med att årsstämman beslutar om att inrätta ett nytt Personaloptionsprogram, i utbyte mot att Deltagare som tidigare fått optioner genom Optionsprogram 2009 ersätts med nya personaloptioner. Varje option i Optionsprogram 2009 berättigade ursprungligen till teckning av en ny aktie i Bolaget. Styrelsen har, med anledning bland annat av att split genomförts, beslutat att varje option istället ska berättiga till 40 aktier. De teckningsoptioner som emitterats till Medfield Diagnostics Personnel AB, org. nr 556788-2955, (”Dotterbolaget”) i samband med Optionsprogram 2009 föreslås makuleras, i enlighet med överenskommelse med Dotterbolaget.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att dra tillbaka det personaloptionsprogram som beslutats av årsstämman 2013 (”Optionsprogram 2013”). Det noteras att styrelsen sedan tidigare beslutat att inte utnyttja Optionsprogram 2013 och inga personaloptioner har således tilldelats eller intjänats enligt detta program. De teckningsoptioner som emitterats till Dotterbolaget i samband med Optionsprogram 2013 föreslås makuleras, i enlighet med överenskommelse med Dotterbolaget.

B.                       Styrelsens förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2017/2027

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:

  1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 672 780 personaloptioner.
  2.  Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen för avslut i Bolagets aktie på AktieTorget under en period om tio handelsdagar som avslutas dagen före årsstämman 2017. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt; teckningskursen ska dock inte understiga kvotvärdet. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
  3.  Personaloptionsprogrammet ska omfatta följande två kategorier:

(i)               Personer som tilldelats och intjänat optioner genom Optionsprogram 2009 (sex personer). De ska som kompensation för tillbakadragna optioner tilldelas minst det antal optioner som de efter omräkning tilldelats i Optionsprogram 2009, enligt följande;

Namn  Tilldelade optioner i Optionsprogram 2009 (efter omräkning)    
Stefan Kidborg 48 000
Tomas McKelvey 30 000
Mikael Elam 20 000
Stefan Candefjord 5 000
Andreas Fhager 15 000
Harald Jacobsson 15 000

(ii)             Övriga nuvarande och framtida medarbetare och andra nyckelpersoner (högst fyra personer)

Totalt ska Personaloptionsprogrammet omfatta högst tio personer. Högst 64 000 optioner per person kunna tilldelas.         

      4. Tilldelning ska ske senast den 30 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga tidpunkten för tilldelning med upp till fyra månader om så krävs av praktiska skäl.
      5. Styrelsen beslutar om intjäning en gång per år, före respektive årsstämma under åren 2018 till och med 2022.

Deltagare som sedan tidigare intjänat optioner i Optionsprogram 2009 ska dock omedelbart anses ha intjänat följande antal optioner:

Namn  Intjänade optioner i Optionsprogram 2009 (efter omräkning)  
Stefan Kidborg 48 000
Tomas McKelvey 30 000
Mikael Elam 20 000
Stefan Candefjord 2 800
Andreas Fhager 10 000
Harald Jacobsson 5 000

Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt aktiv i Bolaget vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall Deltagaren upphör att vara aktiv i Bolaget efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte.

      6. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.
      7. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

      8.Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner endast i samband med eller efter ett Liquidity Event. Liquidity Event innebär att

(i)               nittio (90) procent eller mer av aktierna i Bolaget säljs till en och samma aktieägare för ett bolagsvärde (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde) om 500 miljoner kronor eller mer; eller

(ii)             (a) ett offentligt uppköpserbjudande lämnats avseende Bolagets aktier; (b) erbjudandet accepterats av så många aktieägare i Bolaget att den som lämnat erbjudandet blir ägare till mer än nittio (90) procent av samtliga aktier i Bolaget; och (c) att den som lämnat erbjudandet offentliggjort att villkoren för erbjudandet uppfyllts; eller

(iii)           Bolagets aktier (a) noteras på en reglerad marknad; (b) uppnår på sådan marknad, under en sammanhängande period omfattande minst trettio (30) handelsdagar, ett genomsnittligt noterat marknadsvärde (eller s.k. market cap) om minst 500 miljoner kronor; och (c) uppnår, över samma period, en omsättning per dag motsvarande minst 0,15% av det totala antalet aktier i Bolaget.

           9.Personaloptionerna kan, under förutsättning av att ett Liquidity Event enligt punkt 8 inträffat, utnyttjas tidigast efter att optionerna registrerats hos Bolagsverket och senast den 31 december 2027.
          10.Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

          11.Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal med Deltagaren. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta      Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis. Till exempel ska styrelsen ha rätt att besluta att deltagare som sagts upp av personliga skäl eller avskedats inte ska ha rätt att utnyttja intjänade optioner.

C.                       Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 884 168 teckningsoptioner på följande villkor:

1.      Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits under Bakgrund ovan anser styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Deltagarna erbjuds deltagande i Personaloptionsprogrammet.
2.      Teckning ska ske senast den 30 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.
3.      Överteckning får inte ske.
4.      Teckningsoptioner ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogrammet.
5.      För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2017/2027, Bilaga A (”Optionsvillkoren”). Av Optionsvillkoren följer bland annat:

(i)     att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen för avslut i Bolagets aktie på AktieTorget under en period om tio handelsdagar som avslutas dagen före årsstämman 2017. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt; teckningskursen ska dock inte understiga kvotvärdet;

(ii)   att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren;

(iii) att optionsrätten får utnyttjas för teckning av 884 168 aktier tidigast efter att optionerna registrerats hos Bolagsverket och senast den 31 december 2027;

(iv)  att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren;

(v)   att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts; och

(vi)  vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 66 312,625 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till Deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt B ovan.

Majoritetskrav

Besluten enligt A, B och C ovan ska fattas som ett beslut. Besluten omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Per Blombergs förslag till beslut om personaloptionsprogram 2017 (punkt 19)

A.                       Införande av nytt Personaloptionsprogram 2017/2027; och

B.                       Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Bakgrund

Per Blomberg, aktieägare i Medfield Diagnostics AB (publ) (”Bolaget”), föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för nuvarande styrelseledamöter Mikael Persson och Stefan Jacobsson (”Deltagarna”, var för sig ”Deltagaren”).

Det noteras att styrelsen i punkt 18 föreslagit årsstämman att besluta att dra tillbaka det personaloptionsprogram som beslutats av extra bolagsstämma 2009 och ändrats av årsstämman 2014 (”Optionsprogram 2009”). Mikael Persson och Stefan Jacobsson har intjänat optioner enligt Optionsprogram 2009. Bolaget har träffat en överenskommelse med Deltagarna om att Optionsprogram 2009 ska dras tillbaka i samband med att årsstämman beslutar om att inrätta ett nytt Personaloptionsprogram även för Deltagarna, i utbyte mot att Deltagarna (som tidigare fått optioner genom Optionsprogram 2009) ersätts med nya personaloptioner genom detta Personaloptionsprogram.

Syftet med det föreslagna optionsprogrammet (”Personaloptionsprogrammet”) är att Per Blomberg anser det rimligt att Mikael Persson och Stefan Jacobsson kompenseras för de optioner de tidigare erhållit i Optionsprogram 2009 genom att erhålla optioner i det nya Personaloptionsprogrammet. Varje option i Optionsprogram 2009 berättigade ursprungligen till teckning av en ny aktie i Bolaget. Styrelsen har, med anledning bland annat av att split genomförts, beslutat att varje option istället ska berättiga till 40 aktier. Syftet är också att Mikael Persson och Stefan Jacobsson såsom styrelseledamöter ska ha ett incitament att öka värdet på Bolagets aktier, till gagn för aktieägarna. Det närmare innehållet i Personaloptionsprogrammet framgår under A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår under B nedan.

A.                      Per Blombergs förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2017/2027

Per Blomberg föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:

       1.Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 134 556 personaloptioner. 

       2.Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen för avslut i Bolagets aktie på AktieTorget under en period om tio handelsdagar som avslutas dagen före årsstämman 2017. Det sålunda framräknade lösenpriset ska avrundas till helt öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt; teckningskursen ska dock inte understiga kvotvärdet. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.

     3.Personaloptionsprogrammet ska omfatta styrelseledamöter som tilldelats och intjänat optioner genom Optionsprogram 2009 (två personer). De ska som kompensation för tillbakadragna optioner tilldelas minst det antal optioner som de efter omräkning tilldelats i Optionsprogram 2009, enligt följande;

Namn                                                                    Tilldelade optioner i Optionspro-

                                                                                                             gram 2009 (efter omräkning)
      i.      Mikael Persson                                             35 000

      ii.      Stefan Jacobsson                                         54 000

Högst 64 000 optioner per person kunna tilldelas.          

      4. Tilldelning ska ske senast den 30 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga tidpunkten för tilldelning med upp till fyra månader om så krävs av praktiska skäl.
      5. Styrelsen beslutar om intjäning en gång per år, före respektive årsstämma under åren 2018 till och med 2022. Deltagarna, som sedan tidigare intjänat optioner i Optionsprogram 2009, ska dock omedelbart anses ha intjänat följande antal optioner:

Namn                                         Intjänade optioner i Optionsprogram 2009 (efter omräkning)

Mikael Persson                          21 640

Stefan Jacobsson                      54 000

Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt aktiv i Bolaget vid varje tidpunkt då intjäning sker. För det fall Deltagaren upphör att vara aktiv i Bolaget efter en intjäningstidpunkt men före sista utnyttjandetidpunkt, får redan intjänade personaloptioner utnyttjas vid utnyttjandetidpunkterna men vidare intjäning sker inte.

         6.Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.
         7.Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.
         8.Deltagarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner endast i samband med eller efter ett Liquidity Event. Liquidity Event innebär att  

(i)               nittio (90) procent eller mer av aktierna i Bolaget säljs till en och samma aktieägare för ett bolagsvärde (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde) om 500 miljoner kronor eller mer; eller

(ii)             (a) ett offentligt uppköpserbjudande lämnats avseende Bolagets aktier; (b) erbjudandet accepterats av så många aktieägare i Bolaget att den som lämnat erbjudandet blir ägare till mer än nittio (90) procent av samtliga aktier i Bolaget; och (c) att den som lämnat erbjudandet offentliggjort att villkoren för erbjudandet uppfyllts; eller

(iii)           Bolagets aktier (a) noteras på en reglerad marknad; (b) uppnår på sådan marknad, under en sammanhängande period omfattande minst trettio (30) handelsdagar, ett genomsnittligt noterat marknadsvärde (eller s.k. market cap) om minst 500 miljoner kronor; och (c) uppnår, över samma period, en omsättning per dag motsvarande minst 0,15% av det totala antalet aktier i Bolaget.

    9.Personaloptionerna kan, under förutsättning av att ett Liquidity Event enligt punkt 8 inträffat, utnyttjas tidigast efter att optionerna registrerats hos Bolagsverket och senast den 31 december 2027.
   10.Deltagande i Personaloptionsprogrammet förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
   11.Personaloptionerna ska regleras i särskilt avtal med Deltagaren. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis.

B.                       Per Blombergs förslag till riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner 

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet, samt säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, föreslår Per Blomberg att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Per Blomberg föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 176 834 teckningsoptioner på följande villkor:

1.      Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits under Bakgrund ovan anser styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att Deltagarna erbjuds deltagande i Personaloptionsprogrammet.
2.      Teckning ska ske senast den 30 juni 2017. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.
3.      Överteckning får inte ske.

4.      Teckningsoptioner ska utges utan vederlag. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Dotterbolaget som ett led i införandet av Personaloptionsprogrammet.
5.      För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för teckningsoptioner 2017/2027, Bilaga A (”Optionsvillkoren”). Av Optionsvillkoren följer bland annat:

(i)     att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 130 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen för avslut i Bolagets aktie på AktieTorget under en period om tio handelsdagar som avslutas dagen före årsstämman 2017. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt; teckningskursen ska dock inte understiga kvotvärdet;

(ii)   att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren;

(iii) att optionsrätten får utnyttjas för teckning av 176 834 aktier tidigast efter att optionerna registrerats hos Bolagsverket och senast den 31 december 2027;

(iv)  att tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas enligt vad som anges i punkt 7 i Optionsvillkoren;

(v)   att de aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts; och

(vi)  vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 13 262,525 kronor.

Per Blomberg föreslår vidare att årsstämman ska besluta om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta teckningsoptioner till Deltagare i Personaloptionsprogrammet utan vederlag i samband med att personaloptioner utnyttjas i enlighet med villkoren enligt A ovan.

Majoritetskrav

Besluten enligt A och B ovan ska fattas som ett beslut. Besluten omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 20) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den som styrelsen i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Göteborg i maj 2017

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group