Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-05-17 13:45:16

EQL Pharma AB: Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB (publ) den 15 maj 2017

Vid EQL Pharmas årsstämma, som hölls i Lund den 15 maj 2017, fattades följande beslut:

Antagande av balansräkningen och resultaträkning, disposition avseende bolagets resultat

Årsstämman beslutade att anta balansräkning, resultaträkning och koncernbalansräkning och resultaträkning för räkenskapsåret 2016. Årsstämman beslutade också att inga utdelningar ska betalas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Omval av styrelse samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Björn Beermann, Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Ingemar Kihlström, Rajiv I Modi och Maria Öhlander. Det beslöts att välja Ingemar Kihlström till styrelseordförande. Crowe Horwarth Osborne AB valdes som revisionsfirma med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att ett oförändrat arvode skall utgå till styrelsen dvs 170 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som är VD samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade, villkorat av skatteverkets senare godkännande, att förlänga innevarande räkenskapsår till och med 2018-03-31 för att underlätta konsolidering av bolag i koncernen. Frågan kommer nu gå nu vidare till skatteverket som är den slutgiltiga beslutsinstansen.

Beslut om principer för utnämning av valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter

Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter. Årsstämmans beslut överensstämmer med förslaget som presenterades i kallelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com 

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration