Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-05-24 13:16:02

MenuCard AB: Kommuniké från årsstämma i MenuCard AB

Igår, den 23 maj 2017, hölls årsstämma i MenuCard AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå dels med 100 000 DKK till styrelseordföranden, dels med 75 000 DKK till vice styrelseordförande samt dels med vardera 50 000 DKK till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken. Stämman beslutade vidare att till styrelseledamöter utse Frederik Bruhn, Søren Jonas Bruun, Mikkel Jespersen, Michael Kjær, Nikolai Kronborg och Christian Peytz. Stämman beslutade dessutom att nyvälja MAZARS SET Revisionsbyrå AB som bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Beslutad lydelse
§ 9 KallelseKallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida på internet. Samtidigt som kallelse sker, skall bolaget genom kungörelse i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. § 9 Kallelse till bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.
§ 10 ÅrsstämmaÅrsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma;1.       Val av ordförande vid stämman;2.       Upprättande och godkännande av röstlängd;3.       Val av en eller två justeringsmän;4.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;5.       Godkännande av förslag till dagordning;6.       Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;7.       Besluta)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkningb)       om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenc)       om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;8.       Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden;9.       Val ava)       styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;b)       revisorer och eventuella revisorssuppleanter, när så skall ske.10.    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom företrädde aktier, utan begränsning i röstetalet. § 10 Anmälan till stämmaRätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§ 11 RäkenskapsårBolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december. § 11 ÅrsstämmaÅrsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma skall följande ärenden förekomma:1.       Val av ordförande vid stämman.2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.3.       Godkännande av dagordningen.4.       Val av en eller två justeringsmän.5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.7.       Besluta)       om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;b)       om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c)       om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.8.       Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,9.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,10.    Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.11.    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12 Deltagande på stämmanFör att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag för ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två. § 12 RäkenskapsårBolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.
§ 13 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). § 13 AvstämningsförbehållDen aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Malmö i maj 2017

MenuCard AB

STYRELSEN


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 120 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MenuCard AB

Prenumeration