Press release from Companies

Publicerat: 2017-06-16 08:10:00

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) avhöll den 15 juni 2017 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2016 inte lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Stefan Jacobsson, Mikael Persson och
Bengt Arne Sjöqvist samt om nyval av Anna Ahlberg till styrelseledamöter. Mikael Persson omvaldes till ordförande i styrelsen.

Det noterades att Anna Söderlund avböjt omval och att Stefan Blomsterberg utsetts till verkställande direktör i bolaget och därmed lämnar sin post som styrelseledamot.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har uppgett att avsikten är att Ulf Johansson ska vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter. Styrelseledamot ska kunna, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel (på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt enligt lag).

Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner 

Styrelsen drog tillbaka sitt förslag

Beslut om personaloptionsprogram  

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om införande av ett personaloptionsprogram för medarbetare och andra nyckelpersoner i bolaget, inkluderande förslag om att dra tillbaka de personaloptionsprogram som beslutats av extra bolagsstämma 2009 respektive årsstämma 2013. Förslaget i huvuddrag har funnits i kallelsen till årsstämman och fullständig information om personaloptionsprogrammet finns på bolagets hemsida.

Stämman beslutade även enligt Per Blombergs, aktieägare i bolaget, förslag om inrättande av personaloptionsprogram för nuvarande styrelseledamöter Mikael Persson och Stefan Jacobsson. Förslaget i huvuddrag har funnits i kallelsen till årsstämman och fullständig information om personaloptionsprogrammet finns på bolagets hemsida.

Övrigt

Stämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens uppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Mikael Persson, styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB på tel. 070-3168161  eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com 

Göteborg den 15 juni 2017

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB