More from the company

Publicerat: 2017-07-14 10:32:45

MedicPen AB: Uppdatering från MedicPen

Bolagets fokus är just nu arbetet med att färdigutveckla version 2 av Medimi® Smart för att därefter inleda försäljning i Danmark. Genom att utveckla Medimi® Smart för den danska marknaden kommer MedicPen att kunna erbjuda en produkt som ligger i framkant och som svarar mot reella behov runt om i världen.

NOPii och utvecklingen av Medimi® Smart
Upphandlingsprocessen fortskrider och det har aviserats att beslut fattas i mitten av augusti. Även om upphandlingen är omfattande och kräver stora resurser i form av tid och pengar så är den oerhört viktig av flera skäl.

Genom hela processen har MedicPen getts tillfälle att utveckla och anpassa Medimi® Smart till de reella behov som finns i danska kommuner. I och med att Danmark är ett av de världsledande länderna inom e-hälsa och det uppkopplade hemmet, kan vi konstatera att bolaget inom några månader har en produkt färdig till försäljning som ligger i absolut framkant. Målsättningen är att under Q4 2017 ha färdigställt en Medimi® Smart som är CE-märkt och klar för försäljning och användning i Danmark.

Upphandlingsprocessen innebär alltså inte bara en möjlighet att få placera ut Smart i nio kommuner på Jylland, utan fler kommuner i Danmark följer noggrant processen vilket gett bolaget en rad bra kontakter. Vidare kommer vi efter sommaren att ha ett möte med Bornholms kommun för att göra en uppföljning och bestämma nästa steg. Så fort upphandlingsprocessen är klar och Smart version 2 är CE-märkt, kommer bolaget att intensifiera marknadsföringen i Danmark. Med anledning av detta kommer bolaget att knyta till sig ytterligare personer och företag som kan bedriva försäljning i Danmark.

Vidare kan vi konstatera att upphandlingsprocessen och utvecklingen av Medimi® Smart lett till positiv respons från våra amerikanska partners.

MedicPen i USA
Bolaget har ständig kontakt med våra samarbetspartners i USA. Signalen från dem är tydlig, nämligen att man vill inleda försäljning av Medimi® Smart. När Smart är färdigutvecklad och CE-märkt, kommer vi att påbörja arbetet med att möjliggöra för våra amerikanska partners att starta försäljning. Vi återkommer senare i år med en tidsplan för när Medimi® Smart uppfyller de regulatoriska kraven för USA marknaden.

Vad gäller Medimi® Pro krävs vissa förbättringar och anpassningar innan den kan säljas på den amerikanska marknaden.

Kina
Studierna i Kina avslutas nu i juli och en utvärderingsrapport kommer att tas fram och presenteras för styrelsen senast i augusti. Vi har dock fått en kortfattad initial rapport vilken indikerar att studiernas utfall är positiv. Vi kan också konstatera att Pro behöver vissa anpassningar för att säljas på den kinesiska marknaden.

Vi bedömer vidare att även intresset för Medimi® Smart kan vara stort i Kina.

Business case Medimi® Smart - resultat från Bornholmsstudien
Vi har nu fått rapporten med beräkningar och resultat från Bornholmsstudien och vi är mycket nöjda med utfallet. Utöver de positiva resultat som presenterats tidigare, det vill säga patienternas upplevelse och följsamhet, kan det konstateras att Medimi® Smart har flera samhällsekonomiska fördelar. Genom att använda Smart uppstår bland annat tidsvinster för kommunerna, färre felmedicineringar och lägre transportkostnader. Sammantaget visar beräkningarna i business caset att samhällsvinsterna är så stora att en investering i Medimi® Smart är synnerligen lönsamt.

Finansiering
Styrelsen utvärderar för tillfället några alternativa sätt att finansiera bolagets fortsatta utvecklingsarbete och marknadsinsatser.

Kommentar
Fredrik Westman kommenterar: "Jag har nu ägnat mycket tid åt att finna en bra finansieringslösning för att säkra bolagets fortsatta utvecklingsarbete och inte minst de kommande marknadsinsatserna. Vi fokuserar i stor utsträckning på NOPii-upphandlingen för tillfället vilket kräver ett mycket strukturerat och metodiskt arbetssätt. Oavsett hur utfallet av upphandlingen blir så har MedicPen tagit enormt stora steg framåt och grundlagt en framgångsrik marknadsintroduktion i Danmark och lite senare i USA och andra viktiga marknader".

För mer information kontakta:
MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige Tel: +46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen
MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB