Press release from Companies

Publicerat: 2017-07-17 09:00:00

ahaWorld AB: Kallelse till extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma ("Extrastämman") måndagen den 7 augusti 2017 kl 11.00 på ahaWorld ABs kontor, Grev Turegatan 9A i Stockholm. Registrering påbörjas klockan 10:45.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i Extra bolagsstämman skall:

-    vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per tisdagen den 1 augusti 2017.

Aktieägare som önskar delta i Extra bolagsstämman anmodas:

-       anmäla avsikt att delta i Extra bolagsstämman till bolaget senast klockan 16.00 tisdagen den 1 augusti 2017; per post: ahaWorld AB, Box 2103, 750 02 Uppsala eller via e-mail till krister@ahaworld.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltar-registrera sina aktier måste i god tid före den 1augusti 2017 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Extra bolagsstämman.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Extra bolagsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dag tecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget var den 1 juli 2017, 17 578 089 st, vilka samtliga har en röst vardera.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämma

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Val av en eller flera justeringsmän

5.Godkännande av förslaget till dagordning

6.Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad

7.Beslut angående:

    7a) Fastställande av incitamentprogram för anställda och ledande befattningshavare

    7b) Fastställande av incitamentprogram för styrelseledamöter

8.Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet: Införande av incitamentsprogram

Bakgrund 

Styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna i ahaWorld AB att godkänna ett incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare. Därför har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen är av uppfattningen att införande av ett incitamentsprogram kommer att vara till fördel för såväl de anställda och ledande befattningshavare som omfattas av programmet som bolagets aktieägare, och att det kommer att underlätta att behålla nyckelpersoner inom Bolaget.

På initiativ från en utomstående aktieägare, Jan Pettersson, har förslag inkommit om att inkludera styrelseledamöter i ett framtida incitamentsprogram. Bakgrunden till initiativet är att Bolagets styrelseledamöter medverkar aktivt i Bolagets förändringsprocess och i en sådan tidsmässig omfattning att det i praktiken är att anse att de är verksamma på samma sätt som en anställd. För att stimulera till extraordinärt engagemang anses även styrelseledamötena ingå i incitamentsprogrammet.

Omfattning och utspädningseffekt

Incitamentsprogrammet kommer att omfatta tio personer inom Bolaget och uppgår till högst 872 517 teckningsoptioner som berättigar till teckning av en aktie vardera. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer således att vara maximalt 872 517 aktier eller ca 4,7 procent av det totala antalet aktier och röster, baserat på antal aktier/röster i Bolaget per den 1 juli 2017. Optionsprogrammet innebär att Bolagets aktiekapital efter inlösen kan komma att öka med högst 95 976,87 kr.

Optionsprogrammets löptid är 18 månader, och inlösen skall ske under januari 2019.

Teckningskursen är satt till 3,30 kr, motsvarande 1,5 gånger snittkursen (senaste 30 dagar). Sedvanliga villkor för eventuell omräkning av antal aktier och teckningskurs gäller.

Bolaget avser att kommunicera det exakta utfallet av deltagarnas teckning i optionsprogrammet innan utgången av augusti månad. Fullt deltagande i programmet kommer att tillföra Bolaget 174 503,40 kr i optionspremier. 

Slutligen föreslås att styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Fullständigt förslag och villkor för incitamentsprogrammet finns att läsa på Bolagets hemsida, http://www.ahaworld.se. 

Juli 2017 - ahaWorld AB (publ), Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB