More from the company

Publicerat: 2017-08-07 16:01:06

ahaWorld AB: Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 augusti 2017

Idag, den 7 augusti 2017, hölls extra bolagsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut togs enhälligt.

Beslöts att:

A: Fastställa incitamentprogram för anställda och ledande befattningshavare i enlighet med förslag.

B: Fastställa incitamentprogram för styrelseledamöter i enlighet med förslag.

Incitamentsprogrammet kommer att omfatta tio (10) anställda, ledande befattningshavare (VD) och styrelseledamöter inom Bolaget. Dessa grupperas in i grupp A med rätt att teckna 276 116 optioner vardera, grupp B med rätt att teckna 125 558 optioner vardera, grupp C med rätt att teckna 94 168 optioner vardera, grupp D med rätt att teckna 62 779 optioner vardera och grupp E med rätt att teckna 31 390 optioner vardera. Grupp A omfattar en (1) person, grupp B en (1) person, grupp C en (1) person, grupp D fem (5) personer och grupp E två (2) personer.

Detta sker genom en riktad emission av högst 872 517 teckningsoptioner.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att vara maximalt 872 517 aktier eller ca 4,7 procent av det totala antalet aktier och röster, baserat på antal aktier/röster i Bolaget per den 1 juli 2017. Optionsprogrammet innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 95 976,87 kronor. 

Den 7 augusti 2017
ahaWorld AB (publ) 

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB