Reports

Publicerat: 2017-08-31 09:06:27

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport andra kvartalet 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

· Omsättningen uppgick till 4 334 (2 392) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 329 (-2 744) KSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-0,16) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 972 (-3 592) KSEK 

Sammanfattning av rapportperioden 1 april - 30 juni 2017

· Omsättningen uppgick till 1 676 (1 361) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 108 (-1 408) KSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,10 (-0,08) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 206 (-2 534) KSEK 

Väsentliga händelser andra kvartalet 2017

Studier

Universitetssjukhusen i Stavanger och Bergen har fått tillstånd från norska Helsedirektoratet att starta rekrytering av patienter till sin strokestudie med Strokefinder.

Man arbetar med tillståndet att också frakta Strokefinder i helikopter för att kunna inkludera fler patienter. Ca 20% av alla strokefall som kommer in till sjukhusen i Stavanger och Bergen kommer via helikopter.

Hunter Medical Research Institute (HMRI) fick i juni etiskt tillstånd för att driva den planerade studien med Strokefinder. De arbetar med tillståndet från australiensiska läkemedelsverket (TGA) innan studien kan starta. Studien syftar till att detektera intrakraniella blödningar hos individer med kliniska symtom på stroke och trauma.

Strokestudien VGR01 vid Sahlgrenska sjukhuset, fortsätter och har hittills inkluderat 57 patienter av totalt planerade 500. Traumastudien TICH01 vid Sahlgrenska sjukhuset, fortsätter och har hittills inkluderat 15 patienter av totalt planerade 250. Det är fortfarande en utmaning att rekrytera patienter i de pågående studierna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), därför ser vi nu över möjligheterna att öka antalet i samverkan med SU.

EU-projekt

Inom ramen för EU-projektet Strokefinder, har en klinisk demonstration påbörjats hos vår samarbetspartner South West Ambulance Services Trust i sydvästra England. Demonstrationen syftar till att verifiera den kliniska nytta ett Strokefinder instrument kan ge i en verklig ambulansmiljö. Av praktiska skäl kommer inga patientmätningar genomföras inom den här demonstrationen, men en diskussion om en framtida utvidgning till en fullständig klinisk studie har initierats.

Medfield Diagnostics har under andra kvartalet avslutat EU-projektet "Capitalizing on a Common Disruptive Microwave Measurement system for imaging & characterization applications" enligt plan. Projektet har gett mycket ny värdefull kunskap och etablerat samarbeten med ett antal externa partners. En demonstrator har tagits fram som förutom att identifiera närvaron av en blödning också kan ge en grov uppskattning av dess position i hjärnan. Projektet får anses vara en stor framgång. Slutrapport for Eurostarsprojektet CCDMM (Imaging) är sammanställd och inlämnad. Det inkluderar teknisk rapportering, utfallsbedömning och ekonomirapportering, inklusive revisorsgodkännande. Bolaget nyttjade SEK      3 339 438 av det totala bidraget SEK 3 782 750 och resterande del återbetalades till Vinnova. Även en demo video har spelats in som kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Försäljning

En uppsättning om sex nya instrument har tillverkats och verifierats. Fyra av dessa kommer att levereras till Statoil i Norge enligt beställning. Övriga instrument används internt för fortsatt utvecklingsarbete.

Patent

I april meddelade det europeiska patentverket att man har för avsikt att godkänna (så kallad intent to grant) Medfield Diagnostics patentansökan gällande mikrovågstomografi, " Linear classification of microwave scattering data". Patentet täcker framförallt Medfield Diagnostics nuvarande system med en självlärande klassificeringsalgoritm för att diagnosticera patienter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Traumastudien TICH01, vid Sahlgrenska sjukhuset kommer att utökas i omfattning och också inkludera patienter från andra sjukhus vilket kommer att öka inklusionen av patienter.

Arbete med re-certifiering av företagets kvalitetssystem har påbörjats. En revision kommer att genomföras i början av oktober, då mot den senaste utgåvan av standarden, ISO 13485:2016.

VD kommentar

Första halvåret har varit händelserikt och flera lyckade aktiviteter som stärker Medfield i den fortsatta utvecklingen har genomförts. Vi samarbetar med rätt kompetenser för att utveckla tekniken och vi har ett starkt fokus på att öka prestandan på algoritmen, mjukvaran och hårdvaror. Vi arbetar systematiskt med att skapa bättre förutsättningar för att få ett bra patientunderlag med kvalitativa och kvantitativa data.

Aktien

Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i bolaget till 21 277 979.

Personaloptionsprogram

Vid bolagsstämman, i juni 2017, beslutades att Medfields två befintliga personaloptionsprogram avskaffas och ersätts av ett nytt. Fram till dess att hela processen runt detta är klar har man beslutat att fortsätta kostnadsföra enligt tidigare personaloptionsprogram

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2017-­11-­02             Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

2018-­02-­22             Bokslutskommuniké för 2017

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB