Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2017-10-24 08:41:32

MedicPen AB: Företrädesemissionen fulltecknad och MedicPen tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

MedicPens företrädesemission, som genomfördes för introduktion i USA och utökade marknadsinsatser, avslutades den 18 oktober 2017 och är fulltecknad. Teckningsgraden upgår till hundra procent. MedicPen tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs MedicPen ytterligare mellan cirka 11,7 MSEK och cirka 18,7 MSEK före emissionskostnader.

VD Fredrik Westman kommenterar

"Det är fantastiskt skönt att emissionen blev fulltecknad så att MedicPen kan få arbetsro och på allvar ta nästa steg, framför allt slutföra utvecklingsarbetet av Medimi®Smart, utöka marknadsinsatserna i Danmark och efter årsskiftet börja förberedelserna för att introducera Medimi®Smart i fler länder. Det är med oerhörd tacksamhet vi konstaterar att så många gamla och nya aktieägare tror på bolaget. Styrelsen och vi som arbetar operativt i bolaget kommer att göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl."

Teckning och tilldelning
Totalt tecknades 9 413 979 units motsvarande 28 241 937 SEK. Genom emissionen nyemitteras 28 043 532 aktier och 9 347 844 teckningsoptioner av serie TO 4. 7 169 108 units (cirka 77 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt och 2 178 736 units (cirka 23 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 24 oktober 2017. MedicPen tillförs cirka 23 MSEK efter emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 2,2 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 7 010 833,2600 kronor fördelat på 112 174 132 aktier. Dessutom kommer 9 347 844 teckningsoptioner av serie TO 4 finnas utgivna. Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av november 2017.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 4

En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 21 maj - 1 juni 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 2 - 16 maj 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 1,25 SEK/aktie eller överstiga 2,00 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs Bolaget ytterligare cirka 11,7 - 18,7 MSEK, före emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215, info@medicpen.com. Eller besök www.medicpen.com.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017. 

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration