Press release from Companies

Publicerat: 2017-11-17 08:30:10

MedicPen AB: Sista dag för handel med BTU den 22 november 2017

Företrädesemissionen som avslutades i oktober 2017 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med MedicPen BTU (betald tecknad unit) är den 22 november 2017 och stoppdagen är den 24 november 2017. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 november 2017. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 beräknas till den 28 november 2017.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 7 014 340,6975 fördelat på 112 228 971 aktier. Dessutom kommer 9 347 844 teckningsoptioner av serie TO 4 finnas utgivna.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 4

En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 21 maj - 1 juni 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 2 - 16 maj 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 1,25 SEK/aktie eller överstiga 2,00 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs Bolaget ytterligare cirka 11,7 - 18,7 MSEK, före emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 beräknas till den 28 november 2017.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB