Reports

Publicerat: 2017-11-22 09:43:20

MedicPen AB: Delårsrapport Q3

MedicPen AB (publ) Org.nr. 556576-4809 1 juli - 30 september 2017

Sammanfattning av delårsrapport 3 2017

2017­07­01 - 2017­09­30 (kvartal 3)

o   Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)

o   Resultatet efter finansiella poster uppgick till  -3 084 071 SEK (­2 641 577 SEK)

o   Resultatet per aktie* uppgick till -0.04 SEK (­0,03 SEK)

o   Soliditeten per den 30 september 2017 uppgick till 41% (92 %)

* Beräknat utifrån 84 130 600 antal aktier

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2017

· Den 17 augusti handelsstoppades MedicPens aktie. Skälet var att NOPII publicerade nyheten om att MedicCare, konsortiet som MedicPen ingår i, hade vunnit upphandlingen. Handeln i MedicPens aktie återupptogs samma dag. 
· Den 17 augusti meddelade MedicPen att Konsortiet MedicCare vunnit den viktiga NOPII-upphandlingen.
· 29 augusti meddelas att inget överklagande inkommit till NOPII och att avtalet mellan konsortiet och NOPII därmed kunde undertecknas.
· Den 22 september meddelade bolaget att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 28 miljoner kronor. Skälet till nyemissionen var bland annat att finansiera marknadsinsatser och förbereda en introduktion av Medimi®Smart i USA.

Händelser efter utgången av tredje kvartalet 2017

· Den 3 oktober offentliggjordes via pressmeddelande bolagets prospekt, teaser och anmälningssedel.
· 4 oktober skickades ett pressmeddelande om inledning av teckningstid i nyemissionen.
· Den 16  oktober meddelade bolaget att FinWire publicerat ett reportage om MedicPen.
· 24 oktober skickade MedicPen ett pressmeddelande om att nyemissionen var fulltecknad.
· Den 13 november skickade bolaget ut en uppdatering där det redogjordes för det tekniska utvecklingsarbetet, läget vad gäller leverans av Medimi®Smart till NOPII-kommunerna samt att MedicPens styrelseordförande och VD tecknat aktier i den genomförda nyemissionen.

Tidpunkter för ekonomisk information                                   

2018-02-21 Bokslutskommuniké för 2017

2018-04-19 Årsstämma

VD har ordet

Det är bråda dagar hos MedicPen och våra samarbetspartners just nu. Tillsammans  arbetar vi intensivt för att få allt på plats. Arbetet med mjukvaran och hårdvaran i Medimi®Smart ska slutföras, finslipas och samkörs nu tillsammans med vår partner CareConsults system som i sin tur ska kommunicera med kommunernas vårdsystem.

Arbetet med verifieringar och valideringar slutförs just nu och de första CE-märkta Medimi®Smart levereras till NOPII-kommunerna vid årsskiftet. Många beslut fattas dagligen och vi står i ständig förbindelse med partners och NOPII:s projektledare. Det är hektiskt samtidigt som en positiv anda gör att arbetet är inspirerande.

Utfallet av bolagets nyemission var positivt och ger MedicPen ro att fokusera på de väsentliga uppgifter som ska hanteras för att bygga marknad, vidareutveckla Medimi®Smart och skala upp produktionen. Eftersom bolaget inom några veckor har en säljbar produkt kommer mycket tid och energi att läggas på marknadsinsatser och försäljning framöver.

Det är alltså många viktiga och spännande händelser som väntar i framtiden, både på kort och lång sikt. För att genomföra dessa effektivt har styrelsen initierat ett strategiskt arbete där vi ska diskutera en rad olika frågeställningar samt inte minst definiera och prioritera alla de uppgifter som ska lösas. Jag är övertygad om att MedicPen har en unik produkt som svarar mot ett reellt behov. Nu gäller det att ta till vara denna möjlighet genom att arbeta strukturerat och metodiskt så att vi kan ta bolaget till nya och högre nivåer. Det ska bli oerhört spännande att tillsammans med styrelsen och medarbetare ta fram en strategi där vi beslutar om allt från produktutveckling och produktion till marknadskommunikation och försäljning.

Med rätt människor som besitter rätt kompetens och erfarenheter kan ett företag nå hur långt som helst. Vi är just nu sju personer som arbetar heltid i MedicPen. Jag upplever att vi är ett mycket välfungerande team bestående av personer med gedigen erfarenhet av CE- och UL-märkning, produktutveckling, mjuk- och hårdvara, elektronik, produktion och logistik och försäljning. Detta bådar gott inför framtiden när vi nu tar MedicPen till högre nivåer.

Fredrik Westman

VD, MedicPen AB 

Medicpen AB 

Bakgrund - statistik över följsamhet  

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort, visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

· 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
· 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år.
· 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
· Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.  

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm 

MedicPen Aktiebolag (publ)

MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen") är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 2200 aktieägare. MedicPen AB har sitt huvudkontor i Lomma.

Medimi®Pro och Medimi®Smart  - ett system för medicinhantering 

Medimi®Pro 

Medimi®Pro finns med GSM, CDMA, Bluetooth och USB. Om GSM/CDMA väljs är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsportal, Gateway eller Remote. En Android app  förenklar dosering för både patienter och sjukvårdspersonal.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

Mjukvaran i Medimi® håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi®Pro registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Medimi®Pro är försedd med ett högre teknikinnehåll och mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.

Medimi®Smart 

Medimi®Smart är en stationär medicindispenser som kan fyllas med 8, 12 och 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter. Medimi®Smart kan, förutom de mediciner som finns i maskinen, hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera.

Medimi®Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar även som "standalone" enhet. Medimi®Smart  kan skicka fjärrlarm både via mail, sms och http:

Integrerad i ett större vårdsystem, som t ex uppkopplad via molntjänster med den elektroniska patientjournalen, fås alla inställningar om medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt. Risken för fel minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen.

Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.

Marknadssegment

Läkemedelsindustrin  

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi®Pro ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom Medimi®Pro kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter.

Kliniska prövningar  

En av styrkorna med Medimi®Pro är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM/CDMA eller Bluetooth. Medimi®Pro skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi®Pro säkerställer bättre följsamhet, kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat.

Sjukhus och äldreboende  

Genom att använda Medimi®Smart och Medimi®Pro  på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt mängd. Medicinhanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi®Smart eller Medimi®Pro ifall medicinen inte matas ut inom föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen. 

Hemsjukvård

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi® Smart eller Medimi®Pro ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren erhålla följsamhetsdata kopplad till patientens journal.

Telemedicin, e-hälsotjänster och integrering i andra system  

Medimi®Pro och Medimi®Smart är unika eftersom man fjärrstyrt kan styra och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi®Pro eller Medimi®Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den digitala tekniken möjliggör kommunikation från och till Medimi®Pro/ Medimi®Smart. Då kan man till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till och med starta en ny medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att medicinen finns förberedd i Medimi®Pro/ Medimi®Smart). Det ger en dosflexibilitet som är unik.

Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi® för eget bruk. MedicPens produkter uppfyller dessa helt olika krav, också för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi® modellerna är konstruerade för att lätt anpassas till olika kunders behov.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnade av delårsrapport

Lomma, den 22 november 2017

Styrelsen

MedicPen AB (publ)

MEDICPEN AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB