Press release from Companies

Publicerat: 2018-02-06 09:08:04

MedicPen AB: Prissättningsmodell och potential för Medimi®Smart i Danmark

Bolaget kommer att ha två prissättningsmodeller för Medimi®Smart. Dels att kunderna betalar produkten med en engångssumma, dels en leasingmodell. Vi bedömer för närvarande att potentialen i Danmark kan uppgå till totalt 30 000 Medimi®Smart vilket motsvarar i genomsnitt 300 stycken per kommun. För att uppnå nollresultat behöver mindre än 3 000 Medimi®Smart leasas av kunder per år med nuvarande prissättning.

MedicPen kommer att erbjuda kunder att antingen köpa eller leasa Medimi®Smart. Bedömningen är att den sistnämnda, leasing i kombination med supportavtal, kommer att vara den dominerande modellen vilket ger bolaget löpande intäkter under hela produktens livscykel. I nuläget bedömer vi att en Medimi®Smart kommer att kunna användas i minst fem år.

Enligt beräkningar som danska kommuner tagit fram anser MedicPen att behovet kan uppgå till åtminstone 30 000 Medimi®Smart i Danmark. Beräkningen bygger bland annat på antalet patienter som tar många mediciner per dag i kombination med mycket hjälp från omsorgspersonal. Bolaget återkommer längre fram med behovsprognos i andra länder som vi har för avsikt att penetrera.

Bolaget beräknar att nollresultat kan uppnås när mindre än 3 000 Medimi®Smart leasas årligen. Beräkningen bygger dels på de priser som erbjudits NOPII-kommunerna i Danmark, dels på 2018 års beräknade totala kostnader för bolaget. Vidare bygger beräkningen på att försäljningen sker genom bolaget. Mot bakgrund av att vi kommer att träffa en rad presumtiva kunder de närmaste månaderna vill vi i nuläget inte offentliggöra något exakt pris för Medimi®Smart. Vi vill i nuläget inte ge någon prognos när bolaget kan uppnå nollresultat.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018.

För mer information kontakta:

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Om Medicpen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB