Hem

Reports

Publicerat: 2018-02-21 08:36:26

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Sammanfattning av räkenskapsåret 2017 2017­01­01 - 2017­12­31 (12 månader) · Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -18 588 671 SEK (­14 475 668 SEK) · Resultatet per aktie* uppgick till -0.16 SEK (­0,17 SEK) · Soliditeten per den 31 december 2017 uppgick till 81% (87%) * Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier

Viktiga händelser under 2017

 •  MedicPen tillsatte ny verkställande direktör. Anders Skarman lämnar VD-jobbet på MedicPen den 28 februari 2017 för toppjobb inom tysk läkemedelskoncern. MedicPens styrelse har utnämnt Sigrun Axelsson, idag styrelseledamot, att tillträda som VD den 1 mars.
 •  MedicPen skrev ett konsultavtal i USA med CHORDAS, Inc. För att lyckas på den amerikanska marknaden måste vi ha en samarbetspartner som dagligen kan arbeta och testa våra produkter i USA. Leon Feigenbaum kommer i förstahand att arbeta med att utprova Medimi®Smart och Pro, validera dessa, och vara vår rådgivare vid marknadsföring och försäljning.
 •  MedicPen AB anställer ny teknisk chef. Åke Zetterström, teknisk chef (CTO) och utvecklare av Medimi® produkterna, har bestämt sig för att trappa ner. MedicPen har anställt Mimmi Anderberg som tekniskchef (CTO) från den 1 februari, 2017.
 •  MedicPen tecknade distributörsavtal med Automated Security Alert, Inc i USA. USA kommer de närmsta åren bli den strategiskt viktigaste marknaden för MedicPen. För att effektivt kunna bearbeta den amerikanska marknaden har vi nu funnit den rätta distributören Automated Security Alert (ASA) som kommer att marknadsföra och sälja våra Medimi® produkter.
 •  MedicPen AB har avslutat studien på Bornholm. Pilotstudien med Medimi®Smart som inledes i början av november 2016 har nu avslutats. Studien har gjort för att kunna testa Medimi®Smart i verklig miljö innan den skall ut och kommersialiseras. Studien är nu avslutad och vårt samarbete mellan våra partners på Bornholm kommer därmed att upphöra för att vi skall kunna gå vidare och erbjuda Medimi®Smart till olika kommuner i Danmark och övriga världen. Vårt samarbete med CareConsult kommer att fortsätta som innan för att kunna implementera helhetslösningen från läkarens ordination till patientens hand. Resultatet från studien håller nu på att samlas in.
 •  Under mars månad har MedicPen AB och CareConsult A/S i Danmark bildat ett konsortium och tillsammans lämnat in ett anbud för NOPII upphandlingen i norra Jylland avseende en innovativ totallösning för medicinhantering. Samarbetet med CareConsult är viktig för att MedicPen skall kunna erbjuda en totallösning inom den komplett automatiserade medicinhanteringen. Dessutom har konsortiet MedicPen AB/CareConsult A/S undertecknat en avsiktsförklaring med Falck Danmark A/S som skall leverera servicetjänster till denna upphandling. NOPII, som täcker 9 av totalt 98 kommuner i Danmark, har avsatt 50 miljoner DKK för detta projekt.
 •  MedicPen AB har startat upp multicenter-studien med Medimi® Pro med GSM uppkoppling integrerad i kommunikationsportalen Gateway, som är en molntjänst för att hantera och vidarebefordra alarm från Medimi®Pro. Studien sker i samarbete med två sjukhus i Beijing, Raffels Medical och United Family Healthcare Group.
 •  För att säkra MedicPen ABs fortsatta verksamhetsdrift planeras en eller flera emissioner under 2017. Under 2017 planerar MedicPen att genomföra en eller flera emissioner inom ramarna för det förslag till beslut/bemyndigande som finns inför årsstämman den 27 april 2017. MedicPen fortsätter att satsa offensivt på flera olika marknader och bolaget kommer därför att genomföra en eller flera emissioner under 2017.
 •  Den 26 april meddelas att MedicPen och MedicCare är kvalificerat att gå vidare i EU-upphandlingen i Danmark.
 •  Den 9 maj presenterades resultat från evalueringsstudien med Medimi®Smart på Bornholm. Resultaten var mycket goda.
 •  MedicPen meddelade den 8 juni att styrelsen utsett Fredrik Westman till ny VD i MedicPen. Westman tillträder 12 juni och efterträder Sigrun Axelsson som varit interim VD sedan 1 mars 2017.
 •  Den 17 augusti handelsstoppades MedicPens aktie. Skälet var att NOPII publicerade nyheten om att MedicCare, konsortiet som MedicPen ingår i, hade vunnit upphandlingen. Handeln i MedicPens aktie återupptogs samma dag.
 •  Den 17 augusti meddelade MedicPen att Konsortiet MedicCare vunnit den viktiga NOPII-upphandlingen.
 •  29 augusti meddelas att inget överklagande inkommit till NOPII och att avtalet mellan konsortiet och NOPII därmed kunde undertecknas.
 •  8 September meddelade bolaget att man undertecknat avtalet med NOPII.
 •  Den 22 september meddelade bolaget att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 28 miljoner kronor. Skälet till nyemissionen var bland annat att finansiera marknadsinsatser och förbereda en introduktion av Medimi®Smart i USA.
 •  Den 3 oktober offentliggjordes via pressmeddelande bolagets prospekt, teaser och anmälningssedel.
 •  4 oktober skickades ett pressmeddelande om inledning av teckningstid i nyemissionen.
 •  Den 16  oktober meddelade bolaget att FinWire publicerat ett reportage om MedicPen.
 •  24 oktober skickade MedicPen ett pressmeddelande om att nyemissionen var fulltecknad.
 •  Den 13 november skickade bolaget ut en uppdatering där det redogjordes för det tekniska utvecklingsarbetet, läget vad gäller leverans av Medimi®Smart till NOPII-kommunerna samt att MedicPens styrelseordförande och VD tecknat aktier i den genomförda nyemissionen.
 •  Den 17 november meddelade bolaget att handel i bolagets BTU avslutas den 22 november samt att den genomförda nyemissionen var registrerad hos Bolagsverket.
 •  Den 19/112 meddelade bolaget att ansökan om CE-märkning av Medimi®Smart var ansökan skickad till Läkemedelsverket. Vidare meddelade bolaget att målsättningen att leverera CE-märkta Medimi®Smart till de danska kommunerna och starta pre-test vid årsskiftet kvarstod.
 •  Den 22/12 meddelade bolaget att bolagets ansökan om CE-märkning godkänts och att MedicPen därmed uppnått en avgörande målsättning. Vidare meddelade bolaget att MedicPen i och med CE-märkningen kunde starta arbetet med att implementera Medimi®Smart i NOPII-kommunerna.

Händelser efter utgången av 2017

 •  Den 8 januari meddelade bolaget att de första Medimi®Smart levererats till de danska NOPII-kommunerna.
 •  6 februari 2018 meddelade bolaget att 900.000 danska kronor, motsvarande cirka 1,2 miljoner svenska kronor, ska betalas ut till bolaget efter genomförda tester i NOPII-kommunerna. Pengarna ska betalas ut under 2018 och början av 2019.
 •  Den 6 februari 2018 tydliggjorde bolaget i ett pressmeddelande vilken prissättningsmodell bolaget anser kunna bli dominerande, nämligen leasing av bolaget Medimi®Smart. Vidare framhöll bolaget att man bedömer att potentialen i Danmark kan uppgå till cirka 30 000 Medimi®Smart. Därutöver framhölls att bolaget beräknar att nollresultat kan uppnås när mindre än 3 000 Medimi®Smart leasas årligen.

Tidpunkter för ekonomisk information                                   

2018-04-19 Årsstämma

2018-04-23 Delårsrapport Q1 januari-mars 2018

2018-08-15 Halvårsrapport Q1-Q2 januari-juni 2018

2018-11-22 Delårsrapport Q3 juli-september 2018

Lomma, den 22 februari 2018

Styrelsen

MedicPen AB (publ)Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration