Reports

Publicerat: 2018-02-22 10:30:20

Medfield Diagnostics AB: Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

Helåret 2017

  • Omsättningen uppgick till 8 321 (6 362) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 148 (-4 437) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,26) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -8 049 (-6 637) KSEK

Fjärde kvartalet 2017

  • Omsättningen uppgick till 1 555 (2 495) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 753 (-694) KSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 258 (-327) KSEK

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2017

Produktutveckling och Kvalitet


Medfield tog under året ett stort steg i utvecklingen mot överensstämmelse med Ambulansstandarden 60601-1-12 samt Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) -standarden 60601-1-2. Detta gör att bolaget kan accelerera utvecklingen mot ett CE-godkännande av MD100-systemet för pre-hospitalt bruk. Utvecklingsplanerna genomgick en mer omfattande granskning under fjärde kvartalet och kvalitetssäkrades i samråd med Intertek. Bolaget har dessutom fått ett uppdaterat CB-certifikat för MD100 vilket intygar att systemet är fortsatt kvalificerat för kliniska studier. CB-certifikatet är värdefullt för att visa att vårt instrument är säkert att använda på människor. Medfields kvalitetscertifikat ISO 13485 blev förnyat i december vilket innebär att bolagets strukturerade arbetssätt utvecklats vidare och följer de kvalitetskrav som ställs på bolaget.

Vinnova beviljade under perioden utvecklingsstöd till Medfield med 200 KSEK / år i fem år för bolagets deltagande i Chalmers forskningssamarbete ChaseOn / Sensorsystem.

Studier

South West Ambulance Service Trust (SWAST) i England har genomfört ett flertal försök där ambulanssjukvårdare testat MD100 i olika simulerade kliniska scenarier. En snabb återkoppling av studieresultaten är att "MD100 fungerar generellt mycket bra och personalen finner det enkelt och intuitivt att använda."

Studierna TICH01 och VGR01 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) fortsatte som planerat. För att öka inklusionstakten av patienter anställdes ytterligare en forskningssjuksköterska på SU under kvartalet. Dessutom utvidgades TICH01 till att även omfatta Universitetssjukhuset i Sundsvall. Fler patienter kommer därför att inkluderas vilket hjälper Medfield i utvecklingen av MD100-systemets prestanda.

I Norge fortsatte planeringen för start av studien MODS och personal vid sjukhuset i Stavanger och Bergen har genomgått utbildning i bland annat Good Clinical Practice (GCP).

I Storbritannien fortsatte planeringen av traumastudien vid King´s Hospital. Etikansökan blev godkänd under december månad och Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) kommer under Q1 2018 att behandla studieansökan.

I Australien har Hunter Medical Research Institute (HMRI) fått godkännande från Australiensiska Läkemedelsverket (TGA), och de var redo att börja inkludera så snart kraven avseende ansvarsförsäkring har lösts.

Marknad

Under fjärde kvartalet gjorde bolaget en satsning i Storbritannien tillsammans med Tillväxtverket, Business Sweden, Sahlgrenska Science Park och Region Halland. Resultatet är en kartläggning av ambulanssjukvården och av nyckelpersoner för utveckling och effektivisering. Detta har hittills resulterat i ett bredare kontaktnät, fördjupade relationer med den brittiska marknaden och vidareutvecklade marknadsplaner och strategier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • HMRI har kommit igång med studien i Australien och har inkluderat sina första patienter.
  • Norsk Luftambulans AS har godkänt att MD100 får transporteras i helikopter vilket innebär att vi nu kommer att se en användning av MD100 vid akuta helikopterutryckningar i studien MODS.
  • Ytterligare en sjuksköterska har rekryterats och utbildats till att arbeta med VGR01-studien. Det betyder ytterligare resurser för att öka patientinklusionen.

VD kommentar

Efter flertalet dialoger med samarbetspartners och potentiella kunder är jag övertygad om att behovet av tidig patientdiagnos och en mer avancerad ambulanssjukvård bara växer. Flera marknader hänvisar till modellen man använder i Storbritannien som innebär en mer framskjuten pre-hospital vård med högre kompetens och bättre teknik i ambulanserna. I till exempel Kina sker en utveckling i denna riktning med högt ställda mål från The National Health and Family Planning Commission enligt ”Health China 2030”. Medfields strategi passar mycket väl in i denna marknadsutveckling.

Satsningen som bolaget gjort på en mer omfattande genomlysning av standarder och krav samt hur bolaget skall kunna möta dessa har varit nödvändigt för att kunna planera utvecklingsarbetet med kvalitet. Detta har gett bolaget möjlighet att prioritera och kraftsamla resurserna till de aktiviteter som leder till en vidareutveckling och en kommersiell lansering av MD100. Bolaget har kunnat fokusera och det är glädjande att se de framsteg som gjorts under senare delen av 2017. Det har varit utmanade att öka antalet inkluderade patienter i de kliniska studierna och bolaget har tillsammans med samarbetspartners haft ett stort engagemang i denna fråga. Efter nyrekrytering av forskningssköterskor, ser vi fram emot ett ökat antal patienter i studierna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och att studierna i Australien och Norge kommer igång som planerat.

Aktien

Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i Medfield Diagnostics AB till 21 277 979.

Insynspersoners aktieinnehav per 2017-12-31

(se tabell i bifogad pdf)

Personaloptionsprogram

Medfield har två av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Cirka 30% av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8%.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

F o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Årsredovisning tillgänglig

Medfields årsredovisning för räkenskapsåret 2017 är planerad att publiceras på
bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se)
respektive hemsida 2018­05­09. Årsstämma i Medfield är planerad att hållas
2018­06­07 i Göteborg.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-05-09 Delårsrapport för första kvartalet 2018
2018­08­31 Delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018­11­02 Delårsrapport för tredje kvartalet 2018
2019­02­22 Bokslutskommuniké för 2018

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 22 februari 2018

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelse och VD

Mikael Persson                    Styrelseordförande
Bengt Arne Sjöqvist              Styrelseledamot
Stefan Jacobsson                 Styrelseledamot
Anna Ahlberg                       Styrelseledamot
Stefan Blomsterberg             VDLäs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB