Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-19 08:30:00

ahaWorld AB: Företrädesemission beslutad om ca 20,5 MSEK, garanterad upp till ca 70%

Styrelsen för ahaWorld AB (publ) ("ahaWorld" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 20,5 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande vid kommande årsstämma den 17 maj 2018 enligt separat kallelse.

ahaWorlds befintliga aktieägare kommer att via tilldelade uniträtter erhålla rätt att teckna units med företrädesrätt, varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,70 kronor per unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 24 maj 2018.

Genom teckningsförbindelser om ca 2,5 MSEK och därutöver ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission är företrädesemissionen garanterad upp till ca 70 procent av emissionsbeloppet.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att Bolaget ser många intressanta möjligheter framgent och har identifierat ett antal områden som emissionslikviden främst kommer att användas till:

  • Fortsatt utveckling av mobilversioner till samtliga spelsajter
  • Strategisk marknadsföring i framförallt Sverige och Norden
  • Förberedelser inför ansökan om en svensk spellicens
  • Planerad expansion till nya marknader, främst övriga nordiska länder och England
  • Övrigt/rörelsekapital
  • Emissionskostnader
  • Återbetalning del av brygglån

VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,70 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 24 maj 2018. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 28 maj till den 15 juni 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti 2019 – 30 augusti 2019. Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 256 701,32 kronor genom utgivande av högst 29 296 815 aktier. Förslaget medför vidare att högst 29 296 815 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 14 648 407 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 1 628 350,60 kronor. I händelse av stort intresse kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionen med upp till ytterligare maximalt ca 5 MSEK, dels som en övertilldelning, men även för att ersätta garanter som önskar kvitta sin ersättning mot nyemitterade units, samt som ev. ersättning till Bolagets finansiella rådgivare i form av kvittning mot nyemitterade units.

AHAWORLDS VD ERIK AHLBERG KOMMENTERAR EMISSIONEN

”Jag vill att aktieägarna följer med mig och ahaWorld in i framtiden. Under senaste året har stora resurser lagts på att förbättra den teknik vi äger samt byta plattform från en äldre teknik till ett modernt alternativ. Vi har också uppdaterat vår betalningstjänst med fler betalningsalternativ och ett mycket enklare förfarande för kunder att sätta in pengar. Vi har helt enkelt lagt ett år på att förbättra produkten till en mer konkurrensmässig nivå. Vi har också en stor kundbas med icke-aktiva spelare som vi nu ämnar väcka upp för att ta del av vårt nya bingo- och kasinoerbjudande. Efter att ha tagit stora kostnader under 2017 för teknik- och produktutveckling är det nu dags att börja marknadsföra igen. Marknadsföring skall vara prestationsbaserad. Med det menar jag att den inte har inslag av spekulativa satsningar utan helt inriktad till metoder och kanaler som attraherar bra spelare med hög lojalitet och ett sunt spelande till konkurrensmässiga villkor. Det kräver fokus och kreativitet. Vår uppgift är sedan att ta hand om våra kunder genom att erbjuda den bästa spelupplevelsen och vara responsiva till frågor och åsikter för högsta servicenivån.

Bolaget kommer förbereda sig för den svenska omregleringen och avser även att ansöka om en svensk spellicens när nya svenska spelregleringen träder i kraft den 1 januari 2019 (ansökningsförfarande inleds 1 augusti 2018). Vi räknar med att ta marknadsandelar i Sverige då en svensk reglering sannolikt kommer att tillföra ett nytillskott av kunder som idag inte spelar hos ”utländska” onlinealternativ till Svenska Spel och ATG. Marknadsföringsmässigt innebär en reglering att vi kan utnyttja alla kanaler till fullo.”

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Avstämningsdag: 24 maj 2018

Teckningstid: 28 maj 2018 tom den 15 juni 2018

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 20 juni 2018

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTI

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,5 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av företrädesemissionen från ett antal aktieägare, däribland från Bolagets huvudägare. Utöver erhållna teckningsförbindelser har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 12 MSEK, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna motsvarar upp till ca 70 procent av företrädesemissionen. Garantier och teckningsförbindelser har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08.30 CET.Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Utskick från Spotlight Group