Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-04-19 08:45:00

ahaWorld AB: Kallelse till årsstämma i AHA World AB (publ)

Aktieägarna i AHA World AB (publ), 556724-8694, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018, klockan 13.30 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala, Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 11 maj 2018. Aktieägare ombeds anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 11 maj 2018 per post till ahaWorld AB, Box 2103, 750 02 Uppsala (Vänligen märk kuvertet ”Årsstämma”) eller per e-post till erik.ahlberg@ahaworld.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.ahaworld.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 11 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B.  Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid bolagsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,

  1. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

11. Val av styrelse och revisorer

12. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

13. Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

14. Förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkterna 9 – 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor Aktieägare representerade cirka 11 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår:

Att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor,

Att ordföranden ska ersättas med 120 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 60 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,

Att omval sker av styrelseledamöterna Özkan Ego, Staffan Lindgren, Joakim Dahl och Peter Bertilsson, och

Att omval sker av revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (för närvarande med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor).

Punkt 12 - Ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen emission i bolaget, ändrat säte och krav på föranmälan till stämma föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

”§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 833 333 och högst 3 333 332 kronor.

§5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000.

§8. Kallelse

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas - tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma - tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter.”

Föreslagen lydelse:

”§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 223 000 kronor och högst 8 892 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§8. Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Punkt 13 - Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Styrelsen föreslår att årsstämman, villkorat av att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 12, godkänner styrelsens beslut om emission av högst 29 296 815 aktier och 29 296 815 teckningsoptioner (units) enligt följande.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,70 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 24 maj 2018.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 28 maj till den 15 juni 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti 2019 – 30 augusti 2019.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 3 256 701,32 kronor genom utgivande av högst 29 296 815 aktier. Förslaget medför vidare att högst 29 296 815 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 14 648 407 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 1 628 350,60 kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. För units som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, ska tilldelningen ske till eventuella garanter av Företrädesemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Punkt 14 - Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För giltigt beslut enligt punkten 12 och 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 26 april 2018, samt styrelsens fullständiga förslag kommer att från och med den 3 maj 2018, att i sin helhet hållas tillgängliga på bolagets kontor, Grev Turegatan 26, 114 38 Stockholm samt på bolagets hemsida www.ahaworld.se. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 17 578 089 aktier och röster.

 

AHA World AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration