Reports

Publicerat: 2018-05-03 08:08:04

MedicPen AB: Delårsrapport Q1, 1 januari - 31 mars 2018

Sammanfattning av delårsrapport 1 2018 2018­01­01 - 2018­03­31 (kvartal 1) · Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 146 565 SEK (­3 400 285 SEK) · Resultatet per aktie* uppgick till -0.04 SEK (­0,04 SEK) · Soliditeten per den 31 mars 2018 uppgick till 93% (86%) * Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier

Viktiga händelser under första kvartalet 2018

 •  Den 8 januari meddelade bolaget att de första fem produkterna, Medimi®Smart, levererats till NOPII-kommunerna på Jylland i Danmark.  
 •  Den 1 februari skickade MedicPen ut en uppdatering. I uppdateringen framgick det att pre-testet i de danska kommunerna på Jylland pågått i tre veckor och att det fungerat enligt förväntan. Vidare framhölls att MedicPen därmed påbörjade förberedelserna att leverera fler Medimi®Smart. Vidare framgick det av uppdateringen att MedicPen deltog på Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn tillsammans med bolagets partner CareConsult under det gemensamma namnet MedicCare. Ett resultat av deltagandet var att möten med danska kommuner kunde bokas. Slutligen framhölls att MedicPen startat förberedelserna för att introducera Medimi®Smart i USA. Kontakter med aktörer i USA har tagits och bolaget har skaffat sig en bra bild över regulatoriska förutsättningar inför en introduktion.  
 •  Bolaget skickade pressmeddelande den 6 februari där det framgick att intäkterna från NOPII-projektet beräknas uppgå till cirka 900.000 danska kronor under 2018 och början av 2019 samt att intäkterna förväntas öka successivt därefter de kommande åren.  
 •  Den 6 februari skickades ytterligare ett pressmeddelande där bolaget beskrev prissättningsmodell och beräknad potential för Danmark. Två prissättningsmodeller ansågs vara aktuella, nämligen köp av Medimi®Smart samt leasing i kombination med supportavtal. Den sistnämnda, som bedöms bli den dominerande ger löpande intäkter till bolaget under produktens livsccykel vilken uppgår till minst fem år. Vidare bedömer bolaget att marknaden i Danmark uppgår till minst 30.000 Medimi®Smart samt att med 3.000 leasade Medimi®Smart uppnår bolaget nollresultat med 2018 års kostnadsmassa. Bolaget gav dock ingen prognos för när nollresultat kan förväntas uppnås.  
 •  Den 21 februari publicerades MedicPens bokslutskommuniké.  
 •  Den 19 mars publicerades kallelsen till årsstämman.  
 •  Den 20 mars meddelade bolaget att man kommit vidare till slutomgången i en upphandling i Norge där 29 kommuner har för avsikt att genomföra köp av ”Elektronisk medisineringsstötte”. Bolaget kan dock inte ge någon prognos gällande antalet patienter och hur många Medimi®Smart som kan komma i fråga.  
 •  Bolaget meddelade den 29 mars namnen på valberedningens förslag till styrelseledamöter. Valberedningens förslag var omval av Sigrun Axelsson och Stefan Knutsson samt nyval av Gun-Britt Fransson och Mats Persson. Valberedningen föreslog att Sigrun Axelsson väljs till styrelseordföranden. Styrelseordföranden Kjell-Åke Andersson och styrelseledamoten Christian Hallin hade avböjt omval.  
 •  Den 29 mars publicerades fullständiga handlingar till bolagets årsstämma.  

Händelser efter utgången av första kvartalet 2018

 •  Den 10 april skickade MedicPen ut en uppdatering i vilken det meddelades att testfasen i Danmark fortgår samt att NOPII-projektet bytt namn till TIM, Totallösning till Intelligent Medicinhantering. Samtidigt meddelade bolaget att 30 stycken Medimi®Smart producerats och att leverans sker de närmaste dagarna.  
 •  Den 19 april publicerades kommunikén från årsstämman.
 •  Den 23 april skickade bolaget pressmeddelande där det meddelades att Delårsrapport Q1 2018 publiceras den 3 maj.

Tidpunkter för ekonomisk information                       

2018-08-15    Halvårsrapport

2018-11-22 Delårsrapport Q3                      

VD har ordet

Det sista som skedde i fjärde kvartalet 2017 var att Medimi®Smart CE-märktes. Därmed kunde ytterligare en viktig milstolpe uppnås under första kvartalet 2018 i och med att bolaget levererade fem Medimi®Smart till TIM-kommunerna (fd NOPII). Det faktum att dessa kommuner har som mål att implementera världens mest innovativa medicinhanteringssystem gör att vi anser det av yttersta vikt att i stor utsträckning fokusera på TIM-projektet och inte minst Danmark som marknad. Dock har detta inte hindrat oss från att fortsätta bolagets USA-satsning. Vi kom en bra bit på vägen under kvartalet då vi kunde klargöra de regulatoriska förutsättningarna för att introducera Medimi®Smart i Nordamerika. Vårt samarbete med bolagets amerikanska rådgivare fungerar utmärkt och vi kommer att kunna fatta välgrundade beslut inför framtiden vilka kan leda till en framgångsrik introduktion samtidigt som vi minimerar riskerna.

Det är inte bara Danmark och USA som stått i blickfånget. MedicPen har även fått en möjlighet att delta i en upphandling i Norge. Upphandlingen är uppdelad i fyra olika patientcase: äldre som behöver påminnas om att ta sin medicin, äldre som drabbats av allvarlig åkomma, psykiskt sjuka, samt yngre sjuka personer som behöver påminnas om att ta sin medicin. De olika patientcasen visar att MedicPen och våra produkter, Medimi®Smart och Medimi®Pro, har goda förutsättningar på marknader runt om i världen. Jag vågar påstå att Medimi®Smart är världens mest innovativa dispenser samtidigt som Medimi®Pro är ett ytterst bra komplement för de patienter som trots sin sjukdom inte är bundna till hemmet.

Vi har också presenterat bolagets prissättningsmodell, som är enkel och lättöverskådlig för potentiella kunder. Bolaget bedömer att leasing kommer att vara den dominerande intäktskällan men kunder kommer även att kunna köpa produkterna. En rimlig bedömning är att leasingkostnaden för en Medimi®Smart kommer att vara cirka 600-800 svenska kronor per månad. Därutöver kommer kostnader för implementeringen av Medimi®Smart och det system som möjliggör kommunikation mellan vår device och sjukvårdssystemet samt support- och serviceavtal. Utifrån dessa siffror bedömer MedicPen att nollresultat kan uppnås vid 3.000 utleasade Medimi®Smart baserat på 2018 års beräknade kostnader.

Med utgångspunkt i olika källor har vi beräknat potentialen i Danmark. Vi bedömer att bara i Danmark uppgår behovet till minst 30.000 Medimi®Smart och då är endast äldre multisjuka som i stor utsträckning är bundna till hemmet beaktade.

I skrivandets stund befinner vi oss i början av kvartal två. Årsstämman valde en ny styrelse och under de senaste månaderna har bolagets förstärkts dramatiskt vad gäller personella resurser. Vi har nu ett väl sammansatt team bestående av styrelseledamöter och anställda. Samtliga med mycket erfarenheter och kunskaper inom teknisk utveckling, marknadsföring och försäljning, regulatoriska frågeställningar, produktion och logistik.

Implementeringen fortgår med oförminskad takt i Danmark samtidigt som vi förhoppningsvis får möjlighet att introducera Medimi®Smart i Norge. Vi har också goda förhoppningar om fler upphandlingar och projekt i Danmark samtidigt som vi efter Vitalis-mässan i Göteborg kan konstatera att det finns starkt intresse för Medimi®Smart även i Sverige. Kommunrepresentanter såg stora fördelar med vårt medicinhanteringssystem och jag skulle kunna ge otaliga exempel på detta. Men låt mig ge två exempel som visar den nytta vår Medimi®Smart kan komma att ha, såväl ur ett kommun- som patientperspektiv. Det första exemplet är det faktum att omsorgsverksamheter i Skandinavien och övriga världen står inför stora utmaningar. Brist på anställda, krav på effektivitet och brist på pengar för att finansiera omsorgen. Här kan Medimi®Smart starkt bidra till att effektivisera och förbättra medicinhanteringen och frigöra resurser. Det andra exemplet lyftes fram av en kommun och är enligt dem tämligen vanligt. Tänk dig ett äldre par, en är frisk och den andra sjuk och måste ta många mediciner varje dag. Enligt kommunrepresentanterna är det vanligt att vardagen för det äldre paret slutar i stress och kaos på grund av att medicineringen blir ett tungt ok för den friska. Konsekvensen blir att den sjuka måste flytta till ett omsorgsboende eller få hjälp flera gånger per dag av kommunal omsorgspersonal. De såg Medimi®Smart som en ypperlig hjälp för såväl den sjuka som den friska, en avlastning i vardagen som gör att det äldre paret kan fortsätta bo tillsammans och kommunen kan fokusera på de patienter som är i större behov av hjälp.

På Vitalis-mässan kunde vi också konstatera att det finns en rad olika presumtiva partners som erbjuder olika typer av systemlösningar inom trygghetsteknologi och som är intresserade av att addera trygghetsprodukter. Det finns onekligen stora möjligheter för MedicPen att ta sig framåt, såväl på egen hand eller tillsammans med partners i det digitala ekosystem där exempelvis sensorer och trygghetslarm ingår.

Fredrik Westman
VD, MedicPen AB Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB