Reports

Publicerat: 2018-05-09 13:27:04

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Första kvartalet 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2018

  • Omsättningen uppgick till 1 200 (2 658) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 189 (-201) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,01) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 076 (234) KSEK

Väsentliga händelser första kvartalet 2018

Produktutveckling och Kvalitet

Utvecklingen av MD100 har följt den plan som utarbetats och projektet har internt godkänts i de ”toll gates” som ställts upp under perioden. Instrumentet har genomgått en del designförbättringar, mjukvaran har uppgraderats och nu arbetar FoU-teamet med fokus på kalibrering och algoritmutveckling.

Samarbetet med Propoint AB i Kungsbacka har intensifierats och beställningar har lagts för tillverkning av fler instrument. Dessa instrument skall användas bland annat för testning hos Intertek.

Bolaget har avtalat med Intertek att testa MD100 mot standard IEC 60601-1-12 samt att därefter CE-certifiera MD100 för klinisk användning i ambulans och på sjukhus. Detta arbete följer en plan som utarbetats gemensamt av båda parterna och leds av projektledare från Intertek.

Studier

De prövarledda studierna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) fortsatte som planerat. Hittills har totalt 86 patienter inkluderats i strokestudien VGR01 (16 patienter under 2018) och 72 patienter i traumastudien TICH01 (21 patienter under 2018). Trenden är positiv jämfört med antalet inkluderade patienter under 2017 då totalt 32 patienter inkluderades i VGR01 och totalt 41 patienter inkluderades i TICH01.

Strokestudien MODS vid Stavanger University Hospital och Bergen University Hospital kom igång i februari och har under perioden inkluderat 4 patienter.

Strokestudien vid Hunter Medical Research Institute (HMRI) i Australien startade i februari och har under perioden inkluderat 10 patienter.

I Storbritannien fortsatte planeringen av traumastudien vid King´s Hospital. Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) har begärt kompletterande information och studiestart fördröjs därför till Q3 2018.

Marknad

I februari presenterade bolagets styrelseordförande Medfield på Dagens Medicin-dagen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I fokus var hur sjukvården samarbetar med innovativa bolag. Medfield är ett exempel på ett bra samarbete mellan sjukvården och näringslivet, med ett flertal genomförda och pågående projekt som diskuterades.

Bolaget har under perioden följt upp projektaktiviteter med South West Ambulance Service Trust i Storbritannien och fortsatt att bygga relationer med Addenbrooke's University Hospital i Cambridge och med Yorkshire Ambulance Service Trust. Mikrovågstekniken och MD100 har tagits emot väl i Storbritannien och intresset för att fortsätta med studier och att utveckla konceptet är stort.

I januari gjorde Medfield en studieresa till Kina tillsammans med Business Research Ltd (BRL). BRL har ett väl utvecklat nätverk inom Medtech och flera av dessa har visat intresse för mikrovågstekniken och MD100. Emergency Medical Service (EMS) är under stark utveckling i Kina och landets ledning har satt tydliga mål för utveckling av både ambulanssjukvård och akutsjukvård. Se “National Health and Family Planning Commission” för mer information.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Medfield har ansökt om finansiellt stöd hos Vinnova och SWElife, inom ramen för Medtech4Health för att genomföra en datainsamling med friska frivilliga personer. Denna studie omfattar 1000 mätningar och kommer tillsammans med data från de prövarledda studierna på patienter att vara en viktig del i den fortsatta utvecklingen av algoritmer. Svar förväntas från Vinnova i mitten av maj 2018.

VD kommentar

Inledningen på året har kännetecknats av flera händelser som stärker Medfields möjligheter i den fortsatta utvecklingen. Intresset från marknaden är starkt och det har i genomförda studier visats att MD100 fyller ett stort behov av att tidigt ge beslutsstöd i vårdkedjan. Det finns stora möjligheter att korta tiden till kvalificerad behandling med timmar. Dessa timmar kommer att vara avgörande för patienternas rehabilitering och återgång till ett normalt liv efter stroke och trauma. Bolaget har en hög ambition att lansera MD100 för kliniskt bruk och utvecklingen går som planerat. Data från pågående studier är förstås en förutsättning för att lyckas med utvecklingen av algoritmen och här finns en potentiell risk. Denna risk hanteras genom att aktivt arbeta nära prövarledarna och de center de representerar. Att TICH01 har utökats med Universitetssjukhuset i Sundsvall och att studierna i Norge och i Australien har kommit igång är ett resultat av detta arbete. Bolaget har inte initierat fler studieaktiviteter och därför inte sålt ytterligare forskningsinstrument under första kvartalet. Fokus ligger nu på att inkludera fler patienter i pågående studier.

Aktien

Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 21 277 979.

Personaloptionsprogram

Medfield har två av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Fullt nyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 1 061 002 aktier. Cirka 30% av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Totala utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8%.

Principer för delårsrapportens upprättande

F o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-­08-­31 Delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-­11-­02 Delårsrapport för tredje kvartalet 2018
2019-­02-­22 Bokslutskommuniké för 2018

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 2018-05-09

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson                    Styrelseordförande
Bengt Arne Sjöqvist              Styrelseledamot
Stefan Jacobsson                Styrelseledamot
Anna Ahlberg                      Styrelseledamot
Stefan Blomsterberg            VDLäs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB