Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-18 10:05:15

ahaWorld AB: Kommuniké från årsstämma den 17 maj 2018

Igår, den 17 maj 2018, hölls årsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut togs enhälligt.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt följande lydelse:

§2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 2 223 000 kronor och högst 8 892 000 kronor.

§5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

§8. Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD   

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse och revisor 

Årsstämman beslöt att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Özkan Ego, Staffan Lindgren, Joakim Dahl och Peter Bertilsson. Till revisor beslöts omval av Mazars SET Revisionsbyrå AB, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Stämman godkände styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units)

Beslöts om emission av högst 29 296 815 aktier och 29 296 815 teckningsoptioner (units) enligt följande.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare som för varje en (1) innehavd aktie erhåller en (1) Uniträtt. Det krävs tre (3) Uniträtter för att teckna fem (5) nya Units, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 0,70 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit.

Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 24 maj 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 22 maj 2018. Första dagen för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 23 maj 2018.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 28 maj till den 15 juni 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Handel med Uniträtter kommer att ske på Aktietorget från och med den 28 maj 2018 till och med den 13 juni 2018. Handel i BTU kommer att ske på Aktietorget från och med den 28 maj till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av juli 2018.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,90 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti 2019 – 30 augusti 2019.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan öka med högst 3 256 701,32 kronor genom utgivande av högst 29 296 815 aktier. Förslaget medför vidare att högst 29 296 815 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 14 648 407 aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 1 628 350,60 kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. För units som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, ska tilldelningen ske till eventuella garanter av Företrädesemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emissioner

Beslöts att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Uppsala den 17 maj 2018 - ahaWorld AB (publ) 


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB