Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-21 07:53:06

MedicPen AB: Idag inleds teckningsperioden för teckningsoption TO 4

Genom de teckningsoptioner av serie TO 4 som emitterades i samband med företrädesemissionen i oktober 2018 kan aktier tecknas under perioden 21 maj - 1 juni 2018. En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en aktie för 1,25 SEK. Observera att de teckningsoptioner av serie TO 4 som inte avyttras senast den 30 maj 2018 eller utnyttjas senast den 1 juni 2018 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas tillförs MedicPen cirka 11,7 MSEK före emissionskostnader. Nedan presenteras information om hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner. 

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring) 

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information. 

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto) 

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.medicpen.se och på www.aqurat.se.

Villkor för teckningsoptioner 

En (1) teckningsoption av serie TO 4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Lösenpris för teckningsoptioner av serie TO 4 är 1,25 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 kan äga rum under perioden 21 maj 2018 – 1 juni 2018. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 4 beräknas till den 30 maj 2018. 

Det finns totalt 9 347 844 teckningsoptioner av serie TO 4 utgivna. I det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 nyttjas tillförs Bolaget cirka 11,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption TO 4 beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång. 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av prospektet som gavs ut i samband med noteringsemissionen. Prospektet finns tillgängligt via www.medicpen.se.

Rådgivare 

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med transaktionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information kontakta: 

MedicPen AB (publ), Fredrik Westman, VD, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, + 46 738 145 215. Eller besök www.medicpen.com

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018.

Om MedicPen

MedicPen ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på AktieTorget och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB