Press release from Companies

Publicerat: 2018-05-28 13:45:28

ahaWorld AB: Idag inleds teckningstiden av ahaWorlds företrädesemission

Idag den 28 maj inleds teckningstiden för företrädesemission av Units för ahaWorld AB (publ). Även allmänheten ges möjlighet att teckna Units utan företrädesrätt i nyemissionen. Teckning sker under perioden den 28 maj - 15 juni 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs ahaWorld AB cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader. Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 14,5 MSEK, motsvarande ca 70 procent av emissionsbeloppet.  Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på ahaWorlds (www.ahaworld.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) samt G&W Kapitalförvaltning (www.gwkapital.se) respektive hemsidor

Om ahaWorld

Koncernens kärnverksamhet består av att erbjuda spelunderhållning på nätet med en unik paketering. Spelportföljen består av fyra spelsajter där varje enskilt kasinovarumärke har sin egen nisch och sina egna kunder. ahaWorld AB (publ) grundades i slutet av 2007 och bedriver sin verksamhet från Malta via Malta-baserade dotterbolaget Aha Limited och dess dotterbolag med licens från Malta Gaming Authority (MGA) och Curaçao eGaming. Bolaget är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market (fd. Aktietorget). 

Emissionen i sammandrag

ahaWorld AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 20,5 MSEK. Genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium är företrädesemissionen säkerställd upp till ett belopp om cirka 14,5 MSEK, motsvarande ca 70 procent av emissionsbeloppet.

Emissionsbelopp vid full teckning: 20,5 Mkr, motsvarande 29 296 815 Units, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption

Företräde: Tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) units

Teckning utan företräde: Sker genom separat anmälningssedel (se ”Villkor och Anvisningar”)

Emissionskurs: 0,70 kr per Unit

Sista dag för handel inkl. rätt till deltagande var: 22 maj 2018

Avstämningsdag var: 24 maj 2018

Teckningstid: 28 maj 2018 – 15 juni 2018

Handel med teckningsrätter: 28 maj 2018 – 13 juni 2018

Emissionsgaranti: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har på förhand erhållits motsvarande cirka 70 procent av emissionsbeloppet om cirka 20,5 Mkr

Huvudsakliga motivet till företrädesemissionen

Fortsatt utveckling av mobilversioner till samtliga spelsajter

Strategisk marknadsföring i framförallt Sverige och Norden

Förberedelser inför ansökan om en svensk licens

Planerad expansion till nya marknader, främst Storbritannien

Övrigt/rörelsekapital

Emissionskostnader

Återbetalning av brygglån

Bakgrund och motiv

ahaWorld har tidigt tagit en position inom bingo med en egenutvecklad teknisk plattform. Bolaget har under 2017 investerat i att modernisera produktutbudet, spelsajterna och teknikplattformen. I samband med dessa satsningar har marknadsinvesteringarna dragits ner till ett minimum. I takt med att dessa moderniseringar implementerats har lönsamheten visat sig öka då de nya verktygen på ett bättre sätt visar på resultat av marknadsföringsinsatser. Åtgärder har kunnat sättas in för bättre retention av kunder och mer effektiv cross-sales. Den egna plattformen ger ahaWorld en unik positionering i marknaden och målsättningen är att erbjuda marknadens bästa bingospel via mobil. Genom den planerade emissionen räknar Bolaget med att kunna investera del av den tillförda emissionslikviden i bingoplattformen för att ytterligare höja spelupplevelsen för mobilkunder. Bolaget planerar även att erbjuda plattformen till andra operatörer, ett bingonätverk som avses skapa förutsättningar för ökade intäkter. Parallellt vill även Bolaget förbereda sig för den kommande regleringen av den svenska spelmarknaden. Kapital från förestående emission planeras även att användas till marknadsföringsinsatser och nya marknader vilket Bolaget nu kan genomföra med större kunskaper om vad som fungerar och inte. Den nya tekniken gör det möjligt att bättre följa kundens spelaktivitet och ta bättre beslut om åtgärder för att kunden ska stanna så länge som möjligt inom aha-gruppen.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Units emitteras till en kurs om 0,70 kr styck, det vill säga 0,70 kr per aktie. Villkoren för den i Uniten ingående

Teckningsoptionen är att två (2) teckningsoptioner ger rätt till nyteckning av en (1) ny aktie i ahaWorld till teckningskursen 0,90 kr under perioden 1 augusti 2019 till 30 augusti 2019.

Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 20,5 Mkr före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå kontant till cirka 2,5 Mkr.

Garantikonsortiets arvode beräknas därtill uppgå till cirka 1,2 Mkr. Nettolikvid vid fulltecknad emission efter avdrag för emissionskostnader uppgår således till cirka 18 Mkr. Vid stort intresse har styrelsen även möjlighet att besluta om övertilldelning om som mest cirka 5 Mkr motsvarande maximalt cirka 7,1 miljoner aktier.

Vid fullt utnyttjande även av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare som mest cirka 17 Mkr före avdrag för relaterade emissionskostnader, genom emission av ytterligare maximalt cirka 19 miljoner aktier.

Nyemissionen uppgår till högst 29 296 815 Units. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 3 25 701,32 kr till högst 5 211 631,11 kr. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 62,5 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Under antagande om full teckning och övertilldelning samt fullt nyttjande av samtliga i Unitarna ingående Teckningsoptioner motsvarar Erbjudandet totalt 76,5 procent av aktiekapitalet i Bolaget.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,5 Mkr samt garantier om cirka 12 Mkr från ett investerarkonsortium samordnat av G&W upp till sammanlagt cirka 70 procent av det totala Emissionsbeloppet. Bolaget har dock inte begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa. Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida (ahaworld.se) samt genom pressrelease omkring den 19 juni 2018. Styrelsen förbehåller sig rätten att senast då även offentliggöra eventuellt fattat beslut om att förlänga teckningstiden för Erbjudandet.


För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.
Om aha-koncernen Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Michael Bryne CFO kontakt 070-420 84 15 michael@ahaworld.se - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB