Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-07 15:48:46

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) avhöll den 7 juni 2018 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Stefan Jacobsson, Mikael Persson och
Bengt Arne Sjöqvist samt att nyvälja Claes Beckman och Erik Brobjer till styrelseledamöter. Mikael Persson omvaldes till ordförande i styrelsen.  

Det noterades att Anna Ahlberg avböjt omval.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har uppgett att avsikten är att Ulf Johansson ska fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter.

Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner 

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier.

Övrigt

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att göra de mindre justeringar i besluten som kan krävas i samband med registrering och verkställande av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Stefan Blomsterberg, verkställande direktör i Medfield Diagnostics AB på stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com 

Göteborg den 7 juni 2018

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

StyrelsenLäs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB