Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-11 16:35:03

Freedesk AB: Kommuniké från årsstämma i Freedesk AB (publ)

Idag, den 11 juni 2018, avhölls årsstämma i Freedesk AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet 

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och 
revisorssuppleanter 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att ett revisionsbolag ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande samt övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor 

Stämman beslöt om omval av Cecilia Hollerup och Stefan Westergård och nyval av Klas Dahlöf samt Johan Stagne som ordinarie ledamöter. Till styrelseordförande beslutades omval av Cecilia Hollerup. Jonas Edelswärd, Anna Langåker och Maria Wahlgren har avböjt omval. Stämman beslutade vidare att omvälja Mazars SET Revisionsbolag AB som revisionsbolag med ansvarig revisor Helene Sjöström

Stockholm den 11 juni 2018
Freedesk AB (publ)
STYRELSEN 

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:
Stefan Westergård, VD
Telefon: 040-44 30 15
E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

Om Freedesk AB

Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag
Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.
Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB

Prenumeration