Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-06-26 15:45:36

Freedesk AB: Freedesk förlänger avsiktsförklaring avseende omvänt förvärv med Northern CapSek Ventures AB

Freedesk AB ("Freedesk") har tidigare meddelat att en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Northern CapSek Ventures AB ("CapSek") ingåtts. Avsiktsförklaringen, som var giltig till och med den 30 juli 2018, kommer förlängas till den 31 oktober 2018. Anledningen till förlängningen är att det kvarstår några förutsättningar att uppfylla innan slutligt avtal ingås och Spotlight kan genomföra den planerade noteringsprövningen som nu är uppskjuten. Planen från Freedesk och CapSeks sida att snarast genomföra det omvända förvärvet är inte förändrad utan det är endast fråga om en fördröjning.

Med anledning av den förlängda avsiktsförklaringen har turordningen för de olika stegen i förvärvsordningen justerats enligt nedan;

i)                   Freedesk offentliggör förlängning av avsiktsförklaring med CapSek;

ii)                  Kompletterande åtgärder inför CapSeks noteringsprövning hos Spotlight vidtas;

iii)                 Spotlight genomför en noteringsprövning av CapSeks verksamhet;

iv)                 Spotlight godkänner CapSeks verksamhet för notering;

v)                  Slutligt avtal ingås mellan Freedesk och CapSek om förvärv av samtliga aktier i CapSek (senast 31 oktober 2018);

vi)                 Freedesk kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om förvärv av CapSeks verksamhet genom apportemission. Vid denna tidpunkt offentliggörs även villkor för apportemissionen samt memorandum;

vii)                Freedesk får tillträde till aktierna i CapSek;

viii)               Freedesk och CapSeks verksamhet bedrivs parallellt på Spotlight; samt

ix)                 Freedesks nuvarande verksamhet avyttras till privat bolag som bedrivs i Ekapaifs alternativa investeringsfonder.

Styrelsen i Freedesk är fortsatt inställda på att genomföra det planerade omvända förvärvet såsom planerat och snarast möjligt och bedömer förutsättningarna som goda. Att en del av de för affären nödvändiga förutsättningar tar något längre tid att genomföra än planerat bedömer Freedesk vara skäligt och inte något som försämrar situationen på ett betydande sätt för Freedesk.

Freedesk har parallellt med den pågående processen som beskrivs ovan vidtagit åtgärder för att försäkra sig om den finansiella uthålligheten. Freedesk avser ingå avtal om löpande likviditetsfacilitet med Ekapaif AB. Denna facilitet kommer löpa med marknadsmässig ränta och vara tidsbegränsad till 2019-02-28 samt vara beloppsbegränsad till 1 miljon kronor, och kan avropas utifrån verksamhetens behov. Det är styrelsens bedömning att Freedesk därmed kommer kunna finansiera sin verksamhet med aktuell affärsplan fram till och med minst 2019-01-31.

För ytterligare information om Freedesk AB, vänligen kontakta:

Stefan Westergård, VD 

Telefon: 040-44 30 15

E-post: stefan.westergard@thefreedesk.com 

För ytterligare information om Northern CapSek Ventures AB och Ekapaif AB, vänligen kontakta:

Peter Wendel, VD 

Telefon: 0733-13 00 95

E-post: peter.wendel@ekapaif.se 

Denna information är sådan information som Freedesk AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2018. Freedesk utmanar alla till en mer aktiv och hälsosam vardag

Freedesk gör detta genom att förse marknaden med smarta och flexibla lösningar. Syftet är att öka användarens välmående och produktivitet. Bolaget har börjat med ett utbud av Desk Risers, som gör det möjligt att stå upp och arbeta var och när användaren vill. Detta ligger inom bolagets fokus: möjliggöra för användaren att utföra sina dagliga uppgifter på ett mer aktivt, flexibelt och produktivt sätt. Freedesk har också lanserat produkterna Freedesk Personal Space och Freedesk LapTop Stand. Detta är bara början av ett brett utbud av produkter från bolagets innovationsroadmap inom fyra affärsområden: Active sit-stand, Active Focus, Activity Boost och Active Move.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Freedesk AB

Prenumeration