Reports

Publicerat: 2018-08-15 08:41:33

MedicPen AB: Halvårsrapport Q1-Q2 2018

Sammanfattning av halvårsrapport Q1-Q2 2018

2018­01­01 – 2018­06­30 

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 608 SEK (0 SEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 329 535 SEK (­7 678 261 SEK)
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.08 SEK (­0,09 SEK)
 • Soliditeten per den 30 juni 2018 uppgick till 90% (82%)

* Beräknat utifrån 112 228 971 antal aktier

Viktiga händelser under första halvåret 2018

 •  Den 8 januari meddelade bolaget att de fem första Medimi®Smart levererats till NOPII-kommunerna på Jylland i Danmark.  
 •  Den 1 februari skickade MedicPen ut en uppdatering där det framgick att för-testet i de danska kommunerna på Jylland pågått i tre veckor och att det fungerat enligt förväntan. Vidare framhölls att MedicPen därmed påbörjade förberedelserna för att leverera fler Medimi®Smart. Vidare framgick det av uppdateringen att MedicPen deltog på Välfärdens Innovationsdag i Köpenhamn tillsammans med bolagets partner CareConsult under det gemensamma namnet MedicCare. Ett resultat av deltagandet var att möten bokades med danska kommuner. Slutligen framhölls att MedicPen startat förberedelserna för att introducera Medimi®Smart i USA. Kontakter med aktörer i USA har tagits och bolaget har skaffat sig en bra bild över de regulatoriska förutsättningarna inför en introduktion.  
 •  Bolaget skickade ut ett pressmeddelande den 6 februari där det framgick att intäkterna från NOPII-projektet beräknas uppgå till cirka 900.000 danska kronor under 2018 och början av 2019, samt att intäkterna förväntas öka successivt därefter under de kommande åren.  
 •  Den 6 februari skickades ytterligare ett pressmeddelande ut, där bolaget beskrev prissättningsmodell och beräknad potential för Danmark. Två prissättningsmodeller ansågs vara aktuella, nämligen köp av Medimi®Smart samt leasing i kombination med supportavtal. Den sistnämnda modellen, som bedöms bli den dominerande, ger löpande intäkter till bolaget under produktens livsccykel, vilken uppgår till minst fem år. Vidare bedömer bolaget att marknaden i Danmark uppgår till minst 30.000 Medimi®Smart. Med 3.000 utleasade Medimi®Smart beräknas bolaget uppnå nollresultat baserat på 2018 års kostnadsmassa. Bolaget gav dock ingen prognos för när nollresultat kan förväntas uppnås.  
 •  Den 21 februari publicerades MedicPens bokslutskommuniké.  
 •  Den 19 mars publicerades kallelsen till årsstämman.  
 •  Den 20 mars meddelade bolaget att man kommit vidare till slutomgången i en upphandling i Norge där 29 kommuner har för avsikt att genomföra köp av ”Elektronisk medisineringsstötte”. Bolaget kunde dock inte ge någon prognos av antalet patienter eller hur många Medimi®Smart som kunde komma i fråga.  
 •  Bolaget meddelade den 29 mars namnen på valberedningens förslag till styrelseledamöter. Valberedningens förslag var omval av Sigrun Axelsson och Stefan Knutsson samt nyval av Gun-Britt Fransson och Mats Persson. Valberedningen föreslog att Sigrun Axelsson väljs till styrelseordföranden. Styrelseordföranden Kjell-Åke Andersson och styrelseledamoten Christian Hallin hade avböjt omval.  
 •  Den 29 mars publicerades fullständiga handlingar till bolagets årsstämma.  
 •  Den 10 april skickade MedicPen ut en uppdatering i vilken det meddelades att testfasen i Danmark fortgår samt att NOPII-projektet bytt namn till TIM, Totallösning till Intelligent Medicinhantering. Samtidigt meddelade bolaget att 30 stycken Medimi®Smart producerats och att leverans sker de närmaste dagarna.  
 •  Den 19 april publicerades kommunikén från årsstämman.
 •  Den 23 april skickade bolaget ut ett pressmeddelande där det meddelades att Delårsrapport Q1 2018 publiceras den 3 maj.
 •  Den 3 maj meddelade bolaget att VD Fredrik Westman ska framträda på Aktiedagen i Göteborg den 8 maj.
 •  Den 14 maj meddelade MedicPen att bolaget gått vidare med sitt huvudpatent för Medimi®Smart och skickat in en PCT-ansökan. Vidare meddelades att bolaget skickat den första Medimi®Smart till sin samarbetspartner i USA.
 •  Den 21 maj meddelade bolaget att teckningstiden för TO4 inleds.
 •  Den 22 maj meddelade bolaget att sista dag för handel med TO4 är den 30 maj.
 •  Den 24 maj meddelade bolaget att man ej vann upphandlingen i Norge gällande ”elektronisk medisineringsstötte” till 29 norska kommuner.
 •  Den 5 juni meddelade bolaget att teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO4 avslutats den 1 juni. 357 899 teckningsotioner utnyttjades för teckning av lika många aktier. Teckningsgraden uppgick till cirka 3,8 procent och bolaget tillfördes därmed cirka 447 000 kronor.

Händelser efter utgången av första halvåret. 2018

 •  Den 1 augusti meddelade MedicPen att testerna i Danmark fortgår med ändrad tidsplan. I pressmeddelandet framhölls att konsortiet och kommunerna valt att byta testmiljö och att målsättningen är att genomföra testerna ute hos patient med start i september 2018. Vidare angavs att skälen till förseningen var att det var olämpligt att från början involvera patienter i implementeringen av ett komplext medicinhanteringssystem, att manualer och utbildningsmaterial ska revideras, samt att det uppstod software, elektronik- och mekanikproblem i Medimi®Smart. Vidare angavs skäl till varför problem uppstod med Medimi®Smart samt att bolaget i pressmeddelandet framhöll att flertalet problem lösts. Därutöver beskrev bolaget kort att man nu bearbetar såväl den svenska som amerikanska marknaden.

Tidpunkter för ekonomisk information                       

2018-11-22 Delårsrapport Q3 2018
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018      
2019-04-25 Delårsrapport 1 Q1 2019

VD har ordet

Det gångna halvåret har varit oerhört händelserikt, inte minst med tanke på implementeringen av Medimi®Smart i Danmark. Implementeringen som startade för ungefär sju månader sedan fortgår men med en förändrad tidsplan. Det har varit mycket inspirerande att få vara med om en så viktig process för MedicPen. Jag vågar påstå att det är det viktigaste projektet hittills i bolagets historia och sannolikt har förutsättningarna för bolaget aldrig någonsin varit bättre.

MedicPen arbetar sedan mer än ett år tillbaka strukturerat och metodiskt vilket bland annat innebär att utvecklingsarbetet, dokumentationen och testrutinerna har förbättrats avsevärt. Detta i kombination med valet att byta testmiljö i Danmark, från patient till kommunens kontor, har avsevärt effektiviserat testerna. I testerna har vi hämtat riktiga patienters ordinationer, använt riktiga mediciner och testat medicinhanteringssystemet skarpt. Apoteket har packat kassetterna till Medimi®Smart, Falck har levererat och övervakat och Flex-systemet kommunicerat med sjukvårdssystemet. Ytterligare en viktig faktor som varit avgörande för att hantera problem och föra projektet framåt är den positiva attityd som präglar samarbetet. Det kan låta som en klyscha, men intresset för Medimi®Smart och medicinhanteringssystemet är nu stort, inte minst i Danmark där vi har ständig kontakt med kommuner och regioner som följer testerna på Nordjylland.

I Sverige råder andra förhållanden och förutsättningarna skiljer sig mycket i jämförelse med vår nordiska granne i väst. Vi har dock en bra bild av hur bolaget bör gå tillväga för att introducera Medimi®Smart i Sverige och vi återkommer senare i år kring detta.

USA är en spännande marknad med goda förutsättningar för Medimi®Smart. Vi har sedan en tid tillbaka ett väl utvecklat samarbete med en partner som har bra nätverk och inte minst goda kunskaper om hur medicinteknik introduceras i landet. Vi har under det gångna halvåret anpassat Medimi®Smart och tillhörande dokumentation för den amerikanska marknaden. Nästa steg, vilket redan inletts, är att marknadsföra Medimi®Smart på den amerikanska marknaden i syfte att finna lämpliga samarbetspartners och kunder.

Bolagets kostnader har varit högre det första halvåret 2018 i jämförelse med samma period 2017. Det finns en rad skäl till detta. Ett skäl är att bolaget använde teknikkonsulter i stor utsträckning i arbetet med att åtgärda de software-, hårdvaru- och elektronikproblem som uppstod i Medimi®Smart i samband med testerna i Danmark. Ett annat skäl är inköp av komponenter till de Medimi®Smart som ska implementeras på Nordjylland. I takt med att vi löst flertalet problem med Medimi®Smart har behovet av extern hjälp från teknikkonsulter minskat.

Under andra halvåret av 2018 kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen och i stor utsträckning fokusera på Danmark och inte minst på den pågående implementeringen på Nordjylland.

Fredrik Westman
VD, MedicPen AB Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB