Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2018-08-22 16:53:46

EQL Pharma AB: Kommuniké från årsstämma i EQL Pharma AB (publ) den 22 augusti 2018

Vid EQL Pharmas årsstämma, som hölls i Lund idag den 22 augusti 2018, fattades följande beslut:

Antagande av balansräkningen och resultaträkning, disposition avseende bolagets resultat
Årsstämman beslutade att anta balansräkning, resultaträkning och koncernbalansräkning och resultaträkning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2018-03-31.
Årsstämman beslutade också att ingen utdelning ska betalas för räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/2018.

Omval av styrelse samt arvoden
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Björn Beermann, Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Ingemar Kihlström, Rajiv I Modi och Maria Öhlander samt att välja in Anders Månsson i styrelsen.
Det beslöts att välja Ingemar Kihlström till styrelseordförande. Crowe Osborne AB valdes som revisionsfirma med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att ett arvode skall utgå till styrelsen med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
och att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som är VD samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen bemyndigande att fatta beslut om emissioner i enlighet med det förslag som presenterades i kallelsen till årsstämman.
Bemyndigandet innebär utgivandet av högst 4 500 000 nya aktier.

Beslut om principer för utnämning av valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter
Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och valberedningens uppgifter.
Årsstämmans beslut överensstämmer med förslaget som presenterades i kallelsen.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus VD EQL Pharma AB (publ) Telefon: +46 (0) 705 - 60 90 00 E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com Hemsida: www.eqlpharma.com 
EQL Pharma AB (publ) i korthet EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 9 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2018 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 7 (7) personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB

Prenumeration