Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-10 08:53:16

MedicPen AB: Företrädesemission inleds idag

Idag inleds företrädesemissionen i MedicPen AB (publ) (Spotlight Stock Market: MPEN). Nyemissionen tillför bolaget 19 702 702,25 SEK före emissionskostnader vid full teckning. Vid övertecknad företrädesemission har styrelsen möjlighet att nyttja en överteckningsoption om ytterligare 3 000 000 SEK. Emissionen är även öppen för nya investerare.

Motiv för nyemissionen

I syfte att säkra fortsatt verksamhetsdrift är MedicPen i behov av kapitaltillförsel. Bolaget har en färdigutvecklad, CE-märkt och unik medicindispenser, Medimi®Smart, som ska möta behovet av att förbättra följsamhet och övervakning av medicinering. MedicPen verkar offensivt på ett flertal marknader för att introducera Medimi®Smart inom vården och omsorgen. Bolagets operativa team består av kompetenta och erfarna personer samt att en ny styrelse har tillträtt under 2018.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 0,35 SEK per aktie.
 • Nyemissionen omfattar högst 56 293 435 aktier.
 • Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas de sin tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.
 • Överteckningsoptionen omfattar högst 8 571 428 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 10 – 26 oktober 2018.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 3 oktober 2018.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 4 oktober 2018.
 • Avstämningsdag är 5 oktober 2018.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 24 oktober 2018.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 10 – 24 oktober 2018.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 10 oktober 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i mitten av november 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.medicpen.se, Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Göteborg Corporate Finance hemsida www.gcf.se.

Under emissionsperioden kommer MedicPen att presenteras på följande event:

 • 23 oktober Aktiespararnas Aktiedagen, Stockholm

Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live 

Program och anmälan hittar du på www.aktiespararna.se/evenemang


För ytterligare information kontakta

Fredrik Westman, VD

Telefon +46 73 814 52 15

E-post: info@medicpen.com

MedicPen AB har som affärsidé att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna skall bygga på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna skall ligga i teknikens framkant och vara utvecklade för integrering i IT miljöer.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB