Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-25 08:22:16

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics avser att genomföra en riktad emission av aktier om ca 10 MSEK till Equinor Technology Ventures samt en företrädesemission om ca 10 MSEK

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (”Medfield”) offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om ca 10 MSEK till Equinor Technology Ventures AS.

Därefter avser Medfield att genomföra en företrädesemission av aktier om upp till ca 10 MSEK.

Riktad nyemission

Medfield avser att genomföra en nyemission om cirka 10 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den eventuella nyemissionen är riktad till Equinor Technology Ventures AS, ett dotterbolag till Nordens största bolag Equinor ASA (fd. Statoil). Emissionsbeslutet av Medfields styrelse kommer att vara villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt finansiera Medfields fortsatta verksamhet och samtidigt långsiktigt bredda och stärka ägarbilden i bolaget.

Medfield avser att erbjuda Equinor Technology Ventures AS 2 482 109 nya aktier genom emissionen, vilket skulle innebära en maximal utspädning om cirka 10,4 procent i förhållande till totala antalet utestående aktier efter emissionen.

Teckningskursen har fastställts till 4,0288 SEK per aktie.

Förutsatt att emissionen genomförs har Equinor Technology Ventures, enligt överenskommelse med Medfields aktieägare Electromagnetic Consulting AB och Andreas Fhager, för avsikt att nominera en kandidat till Medfields styrelse.

Företrädesemission

Medfield avser även att genomföra en nyemission av aktier om ca 10 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen är densamma som i den riktade emissionen. Även företrädesemissionen kommer att vara villkorat av efterföljande godkännande på en extra bolagsstämma. Styrelsen kommer att offentliggöra villkoren för företrädesemissionen i samband med kallelse till extra bolagsstämma.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 Oktober 2018, kl.08.00


För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com


Om Medfield Diagnostics AB (publ)

Medfield är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg som utvecklar medicinteknisk utrustning baserat på mikrovågsteknologi och har som mål att förbättra diagnosticering av hjärnskador. Tidig diagnos av stroke och traumatiska hjärnskador möjliggör snabbare behandling, minimerar onödigt lidande, ökar livskvalititeten och förbättrar patientens chans till tillfrisknande vilket leder till kostnadsbesparingar för både vård och samhälle.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ). Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB