Press release from Companies

Publicerat: 2018-10-31 09:04:51

MedicPen AB: MedicPens företrädesemission genomförd


Företrädesemissionen för MedicPen tecknades till 61,79 % och 80 % efter garantiåtaganden – och tecknades därmed till 15,76 MSEK. Det tillförda kapitalet kommer användas till investeringar i vidareutveckling och produktion av Medimi®Smart, marknadsförings- och försäljningsinsatser i Skandinavien, samt för att fortsätta introduktionen av Medimi®Smart i USA. Därutöver skall MedicPen använda emissionslikviden till att finansiera Bolagets behov av rörelsekapital.

– Förutsättningarna för MedicPen har aldrig varit bättre än nu. Det tillförda kapitalet ger bolaget möjlighet att genomföra den strategi styrelsen fattat beslut om och som kommer att möjliggöra för bolaget att nå det genombrott som vi förväntar oss under 2019 och 2020. Ett stort tack till alla er som tror på MedicPen, såväl nya som gamla aktieägare, säger Fredrik Westman, vd för MedicPen.

Den nu genomförda företrädesemissionen omfattar 34 783 395 aktier till en teckningskurs om 0,35 SEK per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 2 814 833,38 SEK. Av det totala antalet tecknade aktier tecknades 32 650 835 aktier med stöd av teckningsrätter och 2 132 560 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Garanterna fick teckna 10 253 747 aktier, motsvarande 29,48 % av det totala antalet tecknade aktier och ca 22,77% av sin garantiförbindelse. 

MedicPen kommer tillföras cirkaa 12,1 MSEK efter emissionskostnader på 3,7 MSEK.

Besked om tilldelning för aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota. Likvid skall erläggas enligt instruktion på avräkningsnotan.

Rådgivare i samband med företrädesemissionen är Göteborg Corporate Finance.

Denna information är sådan information som MedicPen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 oktober 2018.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Westman, VD

Telefon +46 73 814 52 15

E-post: fredrik.westman@medicpen.com

MedicPen AB ska utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB